black_bar_new10
 
Statut

1 września 2007

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ Nr 5

Uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 13 czerwca 2007 r.


Rodział 1

Nazwa i status szkoły


§1


1. Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hauke Bosaka 33 powołano Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XLIV/1439/02 z dnia 31 stycznia 2002 roku.
2. W skład zespołu wchodzą:
Gimnazjum Dwujęzyczne Nr 48 we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hauke Bosaka 33,
Liceum Ogólnokształcące Nr XIII im. Aleksandra Fredry we Wrocławiu przy ul. gen. Józefa Hauke Bosaka 33.
3. Organem prowadzącym jest Gmina Wrocław, a organem nadzoru pedagogicznego jest Dolnośląski Kurator Oświaty.
4. Zespół Szkół Nr 5 jest placówką posiadającą własną obsługę księgową.

Rodział 2

Cele i zadania szkoły


§2


1. Głównym celem szkoły jest zapewnienie uczniom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego w warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej.
2. Nadrzędową ideą szkoły jest dobro ucznia.
3. Działalność dydaktyczno-wychowawcza oraz działalność organów szkoły i organów działających na terenie szkoły prowadzona jest zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, zasadami pedagogiki, ustawą o systemie oświaty oraz ideami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Konwencji o Prawach Dziecka.

§3


1.W zakresie nauczania podstawowe cele szkoły to:

1) wyposażenie ucznia w podstawy usystematyzowanej wiedzy o przyrodzie, społeczeństwie, technice i kulturze;

2) zapewnienie warunków zdobycia świadectwa ukończenia gimnazjum, w tym przygotowanie młodzieży do możliwości kontynuowania nauki w liceum dwujęzycznym; zapewnienie warunków zdobycia wykształcenia średniego ogólnokształcącego z możliwością uzyskania świadectwa dojrzałości;

3) przygotowanie do aktualnego i przyszłego samokształcenia i do aktywnego poszukiwania informacji;

4) umożliwienie kształcenia zgodnie z dokonanym wyborem przez ucznia, kształtowanie w uczniach przekonania o potrzebie wyboru racjonalnej drogi dalszego kształcenia (wyboru zawodu);

5) kształtowanie postaw intelektualnych, a szczególnie postawy poznawczej dociekliwości, gotowości do ponoszenia odpowiedzialności, zdolności do przyjmowania lub kwestionowania zmian;

6) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród młodzieży oraz kształtowanie właściwych postaw wobec ochrony środowiska;

7) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

2. W zakresie opieki i wychowania główne cele szkoły to:

1) tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju ucznia - intelektualnego, psychicznego, społecznego, zdrowotnego, moralnego;

2) kształtowanie umiejętności słuchania innych, szanowania poglądów, bycia tolerancyjnym, współdziałania w zespole;

3) przygotowanie wychowanków do podejmowania dojrzałych decyzji, wyboru wartości oraz permanentnego samokształcenia;

4) kształtowanie szacunku dla wspólnego dobra, kształtowanie właściwej postawy wobec życia społecznego i przygotowanie do życia rodzinnego;

5) kształtowanie samodzielności i dojrzałości oraz uświadamianie użyteczności edukacji szkolnej.

§ 4


1. Realizując cele określone w § 3, szkoła stawia przed sobą następujące zadania:

1) w zakresie nauczania:

a) realizowanie programu nauczania ogólnego poprzez działalność dydaktyczną w ramach obowiązkowych zajęć lekcyjnych, dostosowanie treści, metod organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów,

b) umożliwienie korzystania z opieki psychologicznej i specjalnych form pomocy dydaktycznej (prowadzenie zajęć wyrównawczych - w miarę możliwości finansowanych),

c) umożliwienie pobierania nauki przez młodzież niepełnosprawną, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobistymi predyspozycjami,

d) umożliwienie rozwoju uczniom szczególnie uzdolnionym poprzez realizowanie indywidualnych programów nauczania, udostępnienie pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,

e) umożliwienie korzystania z biblioteki szkolnej.

2) w zakresie kształcenia:

a) realizowanie programów innowacyjnych,

b) rozwijanie indywidualnych zainteresowań ucznia i umożliwienie uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli środki finansowe na to pozwolą,

c) stwarzanie możliwości i udzielanie pomocy w zakresie udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

3) w zakresie opieki i wychowania:

a) wyposażenie młodego człowieka w wiedzę o tym, jak kształtowały się różne pojęcia abstrakcyjne (demokracja, sprawiedliwość, postęp itp.), niezbędne do tworzenia wspólnot ludzkich i jakie znaczenia są im aktualnie nadawane w naszym kręgu cywilizacyjnym,

b) włączenie rodziców do rozwiązywania problemów wewnętrznych szkoły,

c) zapewnienie udziału młodzieży w organizacji życia szkolnego, pozwalającego zachować właściwe proporcje między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,

d) organizowanie przez młodzież działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi szkoły,

e) umożliwienie udziału w obozach naukowych, wycieczkach, rajdach itp.,

f) zapewnienie opieki pielęgniarskiej.

§ 5


1. Dla realizacji zadań statutowych szkoła zapewnia:

1) pomieszczenia do realizacji celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z niezbędnym wyposażeniem (klasy, gabinety przedmiotowe, sale gimnastyczne);

2) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;

3) pomieszczenia i urządzenia sportowe i rekreacyjne;

4) bibliotekę szkolną;

5) gabinet pielęgniarski.

§ 6


1. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
2. Szkoła może pozyskiwać dodatkowe środki na finansowanie niektórych form działalności statutowej z dotacji, z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, a także z zysków uzyskanych z działalności gospodarczej.
3. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady prowadzenia i przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odpowiednie przepisy.

Rozdział 3

Organy szkoły, ich kompetencje i zasady współdziałania

§ 7


1. Organami szkoły są:

1) dyrektor szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Szkoły;

4) Rada Rodziców;

5) Samorząd Uczniowski.

2. Rada szkoły, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski są organami społecznymi szkoły.
3. W szkole dodatkowo tworzy się stanowiska wicedyrektorów:

1) do spraw wychowawczych;

2) do spraw organizacyjnych.

§ 8


1. Stanowisko dyrektora szkoły powierza organ prowadzący szkołę na okres 5 lat szkolnych. Kandydatów na stanowisko dyrektora szkoły wyłania się w drodze konkursu, którego zasady określają odrębne przepisy.
2. Dyrektor kieruje działalnością szkoły, reprezentuje ją na zewnątrz, sprawuje nadzór pedagogiczny i opiekę nad uczniami, a w szczególności:

1) powołuje i odwołuje wicedyrektorów, powiadamiając o tym organ prowadzący i nadzorujący oraz ustala zakres ich obowiązków i uprawnień;

2) do dnia 15 maja każdego roku szkolnego przygotowuje arkusz organizacyjny szkoły, plan pracy szkoły i zatwierdza go w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta;

3) dokonuje oceny pracy nauczycieli w trybie ustalonym w Karcie Nauczyciela;

4) stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów, dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły;

5) odpowiada za powierzony mu majątek i dokumenty szkoły;

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

7) zatrudnia i zwalnia zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8) przyznaje nagrody wg ustalonego przez Radę Pedagogiczną regulaminu oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom szkoły;

9) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień (przyznawanych przez organ nadzorujący lub organ prowadzący) dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły;

10) zatwierdza zakres czynności pracowników administracyjnych szkoły;

11) odpowiada za przygotowanie rocznego planu działania szkoły;

12) odpowiada za współpracę szkoły z zagranicą;

13) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, między innymi poprzez współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli;

14) przewodniczy Radzie Pedagogicznej;

15) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji;

16) w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę może zmienić lub wprowadzić nowe profile kształcenia;

17) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;

18) może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów, jeżeli nie przestrzega on obowiązków szkolnych; skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;

19) na wniosek ucznia oraz rodziców lub opiekunów prawnych, nauczyciela przedmiotu, i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej może zezwolić na indywidualny tok nauczania lub indywidualny program nauczania;

20) na wniosek rodziców, po konsultacji z pedagogiem szkolnym i zespołem nauczycieli uczących w danej klasie, może zmienić w klasie nauczyciela wychowawcę;

21) przyjmuje i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych;

22) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone;

23) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;

24) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły;

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.

3. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor współpracuje z Radą Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

§ 9


1. Wicedyrektorów powołuje dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. Na wniosek Rady Pedagogicznej dyrektor szkoły może również odwołać wicedyrektorów.
2. Za wykonanie powierzonych obowiązków wicedyrektorzy odpowiadają przed dyrektorem szkoły.
3. W razie nieobecności dyrektora, jeden z wicedyrektorów pełni jego obowiązki według ustalonego harmonogramu.
4. Wicedyrektor ds. wychowawczych odpowiedzialny jest za dydaktykę i wychowanie uczniów szkoły, a w szczególności za:

1) przygotowanie i realizację planu dydaktyczno-wychowawczego pracy szkoły;

2) prawidłowe stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

3) analizę wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej w zakresie wychowawczym;

4) opiekę nad młodymi nauczycielami;

5) opiekę nad uczniami realizującymi indywidualny tok nauczania;

6) opiekę nad uczniami realizującymi nauczanie indywidualne;

7) planowanie i nadzór imprez szkolnych;

8) nadzór nad pracą służby zdrowia i biblioteką szkolną;

9) opracowanie planu dyżurów dla nauczycieli, nadzór i realizację w tym zakresie;

10) współpracę szkoły z innymi instytucjami;

11) współpracę z rodzicami uczniów;

12) pracę i nadzór nad zespołami wychowawców i zespołami przedmiotowymi;

13) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzoną mu grupą nauczycieli (wg przydziału czynności), sporządzanie ich rocznej charakterystyki;

14) nadzoruje i odpowiada za organizacje wycieczek i wyjścia przedmiotowe organizowane przez nauczycieli;

15) organizuje i sprawuje opiekę w zakresie studenckich praktyk pedagogicznych.

5. Wicedyrektor ds. wychowawczych w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim, zespołem wychowawców i pozostałymi pracownikami szkoły.
6. Wicedyrektor ds. organizacyjnych odpowiedzialny jest za organizację pracy szkoły, a w szczególności za:

1) efektywne zagospodarowanie pomieszczeń szkolnych w ramach tygodniowego podziału godzin lekcyjnych;

2) organizację egzaminów maturalnych;

3) organizację rekrutacji uczniów do szkoły;

4) ewidencję zastępstw, sporządzanie miesięcznych wykazów godzin nadliczbowych dla celów płacowych;

5) analizę wyników klasyfikacji semestralnej i rocznej w zakresie nauczania przedmiotowego;

6) opiekę nad młodymi nauczycielami;

7) nadzór pedagogiczny nad powierzoną mu grupą nauczycieli (wg przydziału czynności), sporządzanie ich rocznej charakterystyki;

8) pracę i nadzór nad zespołami przedmiotowymi;

9) prawidłowe stosowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 10


1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły, realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:

1) dyrektor szkoły jako jej przewodniczący;

2) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone, jedynie za zgodą lub na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej, a w szczególności:

1) przedstawiciele Rady Szkoły, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego;

2) przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywają się obligatoryjnie:

1) w związku z klasyfikacją uczniów - jeden raz w każdym semestrze;

2) zebrania plenarne - dwa razy w każdym roku szkolnym;

3) zebrania szkoleniowe - w razie potrzeby, co najmniej jednak dwa razy w każdym roku szkolnym.

5. Pozostałe zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się na wniosek dyrektora, organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego rady szkoły albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
6. Przewodniczący Rady ustala terminy obligatoryjnych zebrań Rady Pedagogicznej każdorazowo z podaniem dnia i godziny na dwa tygodnie przed zebraniem Rady.
7. Z każdego posiedzenia Rady Pedagogicznej spisuje się protokół.
8. Protokolant wybrany spośród członków Rady Pedagogicznej jest odpowiedzialny za dokumentację z posiedzenia Rady.
9. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników.
11. Osoby, które naruszą tajemnicę Rady Pedagogicznej, mogą być pociągnięte do odpowiedzialności przed komisją dyscyplinarną.

§ 11


1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły;

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;

6) delegowanie przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora szkoły;

7) ustalanie spośród przedstawionych przez nauczycieli programów nauczania oraz podręczników w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, biorąc pod uwagę możliwości uczniów, a w przypadku podręcznika również:

a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów,

b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

2. Szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych i obowiązuje przez trzy lata szkolne.
3. W oddziałach, w których realizuje się rozszerzone zakresy kształcenia z poszczególnych zajęć edukacyjnych, szkolny zestaw podręczników składa się z nie więcej niż trzech podręczników do każdego zakresu kształcenia z danych zajęć edukacyjnych.
4. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub Rady Rodziców, można dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
5. Rada Pedagogiczna opiniuje:

1) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;

2) projekt planu finansowego szkoły;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień;

4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 12


1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia je do uchwalenia Radzie Szkoły.
2. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem o odwołanie z funkcji dyrektora lub do dyrektora o odwołanie z funkcji wicedyrektora.
3. W przypadkach określonych w punkcie 2. organ prowadzący szkołę lub dyrektor są zobowiązani przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w ciągu 14 dni od otrzymania uchwały Rady Pedagogicznej.
4. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim w ramach Rady Szkoły.
5. Rada Pedagogiczna deleguje sześciu przedstawicieli do Rady Szkoły.
6. Powołuje i odwołuje opiekuna Samorządu Uczniowskiego, na wniosek tegoż samorządu.
7. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informację o działalności szkoły.
8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

§ 13


1. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej niezgodnej z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór pedagogiczny szkoły, który uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
3. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny szkoły jest ostateczna.

§ 14


1. Rada Szkoły jest organem kolegialnym stanowiącym forum porozumienia społeczności szkolnej, uczestniczącym w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw szkoły, czuwającym nad poszanowaniem godności nauczyciela i ucznia oraz całej społeczności szkoły.
2. W skład Rady Szkoły wchodzi po sześciu przedstawicieli Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.
3. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata.
4. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski dokonują wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły zgodnie ze swoimi regulaminami.
5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Szkoły przed końcem kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające zgodnie z pkt 4. Członek wybrany w wyborach uzupełniających ma ważny mandat tylko do końca kadencji tej Rady.
6. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności na podstawie statutu szkoły i ustawy o systemie oświaty. Regulamin określa strukturę organizacyjną Rady, jej cele oraz zasady funkcjonowania, a także ordynację wyborczą do Rady i jej organów.
7. Z każdego zebrania Rady szkoły spisuje się protokół.

§ 15


1. Do kompetencji Rady Szkoły jako organu opiniującego i uchwałodawczego należy:

1) uchwalenie statutu szkoły;

2) opiniowanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;

3) opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów pedagogicznych;

4) opiniowanie planów finansowych szkoły oraz przedstawianie wniosków w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych;

5) występowanie do dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego, organu nadzorującego z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły lub nauczyciela zatrudnionego w szkole;

6) występowanie do organu prowadzącego lub organu nadzorującego o zbadanie i dokonanie oceny działalności dyrektora szkoły; wnioski ustalone przez organ prowadzący lub organ nadzorujący mają dla dyrektora charakter wiążący.

§ 16


1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców, których dzieci są uczniami szkoły.
2. Rada Rodziców jest powoływana na wniosek ogółu rodziców uczniów szkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności na podstawie statutu szkoły i ustawy o systemie oświaty.
5. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady, o której mowa w ust. 3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w regulaminie Rady Rodziców.

7. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.
8. Z każdego zebrania Rady powinien zostać sporządzony protokół.
9. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności:

1) opiniuje działalność szkoły, jej zadania w zakresie nauczania, kształcenia i opieki;

2) opiniuje projekty innowacji pedagogicznych;

3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

5) ocenia potrzeby szkoły;

6) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków finansowych zebranych przez Radę Rodziców i odpowiada przed radą szkoły za jego realizację;

10. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
11. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 12 należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

12. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
13. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców ustalone są w regulaminie działalności.

§ 17


1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojego działania w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
3. Samorząd Uczniowski wybiera organy, będące jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Kadencja organów Samorządu uczniowskiego trwa dwa lata.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Szkoły, Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:


1) zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

2) organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej;

3) organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

4) wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

5) występowanie z wnioskiem do rady szkoły o udzielenie pomocy materialnej uczniom.

§ 18


1. Wszystkie organy szkoły mają prawo do swobodnego działania w ramach określonych ustawą o systemie oświaty oraz postanowieniami niniejszego statutu.
2. Bieżąca wymiana informacji między organami szkoły o podejmowanych i planowanych decyzjach oraz działaniach odbywa się na forum rady szkoły oraz za pośrednictwem dyrektora szkoły.
3. Organa szkoły obowiązane są do ścisłej współpracy ze sobą, w szczególności przez:

1) doraźne spotkania zespołu kierowniczego;

2) udział dyrektora szkoły w zebraniach Samorządu Uczniowskiego, Rady Szkoły i Rady Rodziców;

3) udział przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego - na zaproszenie przewodniczącego - w określonych częściach posiedzeń Rady Pedagogicznej;

4) udział zaproszonych przedstawicieli Rady Szkoły i Rady Rodziców na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, podczas których analizowane są problemy dydaktyczno-wychowawcze, finansowe, organizacyjne i personalne.

4. Sposoby rozstrzygania sporów:

1) spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga dyrektor szkoły, jeżeli nie jest on stroną tego sporu;

2) od decyzji dyrektora, co do rozstrzygnięcia sporu, służy odwołanie do organu nadzorującego szkołę, decyzja organu nadzorującego jest ostateczna;

3) w przypadku sporów, w których stroną jest dyrektor szkoły, wynikłe spory rozstrzyga organ nadzorujący szkołę, decyzja organu nadzorującego również i w tym przypadku jest ostateczna;

4) z wnioskiem o rozpatrzenie sporu występuje osoba powołana do reprezentowania danego organu;

5) umotywowany wniosek na piśmie należy złożyć u dyrektora szkoły, który bądź rozstrzyga go samodzielnie w zakresie w/w kompetencji, bądź przekazuje go bezpośrednio organowi nadzorującemu.


Rozdział 4

Organizacja szkoły


§ 19


1. Zespół Szkół Nr 5 jest szkołą publiczną, która:

1) zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;

2) przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

4) realizuje programy zatwierdzone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

5) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

§ 20


1. Szkoła realizuje treści kształcenia i wychowania w oparciu o programy nauczania poszczególnych przedmiotów, ramowy plan nauczania oraz plan dydaktyczny szkoły, program wychowawczy i profilaktyczny szkoły.
2. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w toku 3-letniego cyklu nauczania i ma w swej strukturze klasy I-III, w gimnazjum i liceum. Termin rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz jego szczegółową organizację określają odrębne przepisy.
3. Praca szkoły podzielona jest na dwa semestry.

§ 21


1. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacyjny szkoły, opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta, oraz plan pracy szkoły uchwalony przez radę pedagogiczną.
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę oddziałów, liczbę godzin zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych (zajęcia pozalekcyjne) oraz liczbę godzin dydaktycznych poszczególnych nauczycieli. Liczbę nauczycieli, w podziale na stopnie awansu zawodowego, przystępujących do postanowień kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych.
3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych.

§ 22


1. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały realizujące program nauczania zgodny z ramowymi planami nauczania dla danej klasy.
2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczymi szkoły są:

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne;

2) dodatkowe zajęcia edukacyjne;

3) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze organizowane dla uczniów mających trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi;

4) nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne.

3. Zajęcia wymienione w ust. 2 pkt 1 prowadzone są w systemie klasowo lekcyjnym, wymienione w ust. 2 pkt 2 i 4 prowadzone są w zespołach międzyoddziałowych, wymienione w ust. 2 pkt 4 mogą być prowadzone indywidualnie lub w zespołach międzyoddziałowych,
4. W gimnazjum i liceum podział na grupy jest obowiązkowy:

1) na zajęciach z języków obcych, informatyki, elementów informatyki i technologii informacyjnej;

2) na nie więcej niż połowie obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów, (biologia, chemia, fizyka, po);

3) w przypadku oddziałów liczących nie więcej niż 30 uczniów podział na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę;

4) zajęcia wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym są prowadzone w grupach liczących od 12 do 26 uczniów, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców, dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych.

5. Wszystkie zajęcia odbywają się według tygodniowego planu pracy (tygodniowego wymiaru godzin).
6. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 23


1. Zadania opiekuńcze i wychowawcze nad uczniami przejmuje wychowawca oddziału wraz z pedagogiem szkolnym.
2. Za organizacje pracy szkoły odpowiedzialny jest wicedyrektor d/s organizacyjnych.
3. Za przygotowanie, kontrolę i ocenę realizacji planu dydaktyczno-wychowawczego pracy szkoły odpowiedzialny jest wicedyrektor d/s wychowawczych.

§ 24


1. Na terenie szkoły uczniów klas gimnazjum obowiązuje noszenie jednolitego stroju.
2. Dyrektor szkoły może, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, wprowadzić na terenie szkoły obowiązek noszenia jednolitego stroju przez uczniów liceum ogólnokształcącego.
3. Wzór jednolitego stroju, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców.
4. Dyrektor szkoły może w porozumieniu z Radą Rodziców określić sytuacje, w których przebywanie ucznia na terenie szkoły nie wymaga noszenia przez niego jednolitego stroju ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktyczno-wychowawczych w określonym dniu lub dniach.

§ 25


1. Na terenie szkoły nie mogą prowadzić działalności żadne partie i organizacje polityczne.
2. W szkole mogą działać: wolontariusze, stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
3. Zgodę na podjęcie działalności na terenie szkoły przez wolontariuszy, stowarzyszeń lub innych organizacji wyraża dyrektor szkoły, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły i Rady Rodziców.
4. Współpracę dyrektora szkoły z działającymi na jej terenie związkami zawodowymi regulują odpowiednie przepisy prawa.

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły


§ 26


1. Pedagog szkolny koordynuje zadania wychowawcze szkoły.
2. Pedagog szkolny odpowiedzialny jest za:

1) analizę sytuacji wychowawczej w szkole;

2) inspirowanie nowych rozwiązań metodycznych w zakresie realizacji zadań wychowawczych;

3) działanie na rzecz opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

4) opiekę nad uczniami mieszkającymi na stancji, w bursie;

5) zapobieganie sytuacjom konfliktowym w relacji uczeń - nauczyciel, uczeń - rodzice, uczeń-uczeń, nauczyciel - rodzice;

6) profilaktykę w zakresie uzależnień i indywidualną pomoc uczniom w tym zakresie oraz wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych nauczycieli;

7) prowadzenie preorientacji zawodowej;

8) opiekę nad uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym oraz uczniami chorymi i z dysfunkcjami, a także wybitnie uzdolnionymi.

3. Pedagog szkolny uczestniczy w pracach komisji wychowawczej szkoły.
4. Pedagog szkolny w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z wychowawcami, rodzicami, Radą Szkoły, zespołem nauczycieli, Samorządem Uczniowskim, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, szkolną służbą zdrowia, wicedyrektorami oraz innymi placówkami zależnie od potrzeb.
5. Pedagog szkolny wyniki swojej pracy przedstawia raz w roku na plenarnym posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
6. Do zadań psychologa szkoły należy:

1) prowadzenie badań diagnostycznych uczniów z problemami w nauce, analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych i próby udzielania pomocy w tym zakresie zarówno uczniom jak i rodzicom;

2) indywidualna pomoc uczniom mającym problemy z grupa rówieśniczą, z komunikacją w rodzinie, doświadczającym przemocy;

3) organizowanie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

7. Pedagog szkolny i psycholog za powierzone im obowiązki odpowiadają przed dyrektorem szkoły.

§ 27


1. Kierownik administracyjno-gospodarczy odpowiada za:

1) majątek szkoły w ramach odpowiedzialności materialnej;

2) utrzymanie budynku szkoły i jego otoczenia (należącego do szkoły terenu) w należytym porządku, zabezpieczenie przed niszczeniem i kradzieżą na terenie szkoły;

3) utrzymanie czystości w szkole;

4) kierowanie administracją szkoły.

2. Kierownik administracyjno-gospodarczy współpracuje z wicedyrektorem ds. organizacyjnych.
3. Kierownik administracyjno-gospodarczy za wypełnianie powierzonych obowiązków odpowiada przed dyrektorem szkoły, który powołuje go na to stanowisko.

§ 28


1. Nauczyciel zajmuje się pracą dydaktyczno-wychowawczą. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
3. Wykonując swoją pracę nauczyciel powinien:

1) wybrać program nauczania oraz podręcznik spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej;

2) prowadzić zajęcia dydaktyczno-wychowawcze wg opracowanego przez siebie planu pracy uwzględniającego wytyczne programowe Ministerstwa Edukacji Narodowej;

3) przygotować się do zajęć pod względem merytorycznym i metodycznym, punktualnie je rozpoczynać i kończyć oraz efektywnie wykorzystywać czas;

4) kierować się w swojej pracy dobrem każdego ucznia, obiektywnie i sprawiedliwie oceniać, rozpoznawać i wspierać uzdolnienia oraz zainteresowania uczniów, łagodzić zaistniałe wśród uczniów konflikty;

5) traktować sprawy osobiste i światopoglądowe ucznia i jego rodziców lub opiekunów zgodnie z ich wolą;

6) zachować dyskrecję i kulturę w kontaktach międzyludzkich;

7) przestrzegać ustaleń regulaminowych dotyczących sprawdzianów;

8) wpisywać oceny końcowe (semestralne) nie później, niż to określa wewnątrzszkolny system oceniania;

9) kontrolować obecności uczniów na swoich zajęciach, dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku lekcyjnym oraz dbać o dobre zachowanie uczniów;

10) współpracować z wychowawcą klasy, informując go o postępach w nauce i postawach uczniów i uzgadniać z nim sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych w klasie;

11) dbać o mienie i porządek w pomieszczeniu, w którym prowadzi zajęcia, a które zostały mu powierzone, wzbogacać wyposażenie gabinetu przedmiotowego, usprawniać organizację pracy;

12) aktywnie i harmonijnie współpracować z innymi nauczycielami w zespołach przedmiotowych, doskonalić umiejętności dydaktyczne, podnosić poziom swojej wiedzy, dbać o efektywność swojej pracy;

13) prezentować wysoki poziom kultury osobistej, będąc przykładem postępowania dla uczniów, nie wzniecać konfliktów i intryg ani wśród uczniów, ani wśród nauczycieli;

14) dbać o dobre imię w środowisku;

15) przestrzegać tajemnicy służbowej z Rady Pedagogicznej oraz rozmów indywidualnych, kierując się dobrem ucznia, jego rodziny i szkoły;

16) znać statut szkoły i stosować się do zawartych w nim postanowień.

4. W przypadku nie wywiązywania się z obowiązków podlega karom przewidzianym regulaminie pracy.
5. W przypadku agresywnego i niekulturalnego zachowania rodziców nauczyciel jest zobowiązany przerwać rozmowę i powrócić do niej w obecności świadka (członka rady pedagogicznej).
6. Nauczyciele mogą zgłaszać sporne problemy w celu ich rozpatrzenia do dyrektora szkoły, organu prowadzącego lub nadzorującego za pośrednictwem dyrektora szkoły.

§ 29


Podczas zajęć poza szkołą i w trakcie organizowanych przez szkołę wycieczek opiekę sprawuje i odpowiedzialność ponosi nauczyciel - kierownik wycieczki.


§ 30


1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece nauczyciela wychowawcy uczącemu w tym oddziale.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wychowawca powinien prowadzić swój oddział przez cały tok nauczania w liceum.
3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki nad uczniami, a w szczególności:

1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

2) otaczanie opieką wychowawczą każdego z uczniów;

3) planowanie różnych form życia zespołowego rozwijających jednostki i integrujących zespół uczniowski.

4. Wychowawca współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów oddziału.
5. Wychowawca, wobec uczniów wymagających indywidualnej opieki, współdziała z pedagogiem i psychologiem szkolnym, rodzicami, szkolną służbą zdrowia i wicedyrektorem d/s wychowawczych.
6. Wychowawca utrzymuje stały kontakt z rodzicami uczniów włączając ich w sprawy życia klasy i szkoły, w szczególności poprzez:

1) organizowanie zebrań z rodzicami zgodnie z harmonogramem opracowanym na początku każdego roku szkolnego;

2) prowadzenie rozmów indywidualnych z rodzicami w ważnych sprawach.

7. Wychowawca zna statut szkoły, zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz inne ustalenia wewnętrzne regulujące pracę szkoły, zapoznaje z nimi uczniów i rodziców oraz stosuje się do zawartych w nich postanowień.
8. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga szkolnego, psychologa, wicedyrektorów i dyrektora szkoły.
9. Wychowawca wykonuje czynności administracyjne dotyczące oddziału zgodnie z przepisami zawartymi w regulaminie pracy szkoły i statutem szkoły.
10. Wychowawca ma obowiązek prowadzić dokumentację klasową, tzn.:

1) dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku lekcyjnym i kontrolować ich uzupełnianie przez nauczycieli;

2) zakładać arkusze ocen i dokonywać w nich wpisów;

3) prowadzić potrzebną dokumentację klasy i uczniów.

11. Dwukrotnie w ciągu roku szkolnego (po zakończeniu każdego semestru) wychowawca ma obowiązek rozliczyć się z prowadzenia dokumentacji klasowej przed wicedyrektorem ds. wychowawczych.
12. Na wniosek uczniów lub rodziców dyrektor może zmienić wychowawcę oddziału.

§ 31


1. Biblioteka szklona stanowi Multimedialne Centrum Informacji i Edukacji.
2. Do podstawowych zadań Multimedialnego Centrum Informacji i Edukacji należy:

1) wspieranie procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły;

2) pomoc w nauce szkolnej uczniów i rozwoju ich osobowości;

3) udostępnienie zbiorów i warsztatu informacyjnego;

4) kształtowanie kultury czytelniczej;

5) gromadzenie i opracowanie zbiorów;

6) przygotowanie uczniów do odbioru informacji innych placówkach po ukończeniu szkoły;

7) inspirowanie i koordynowanie edukacji informacyjnej oraz samokształceniowej w szkole.

3. Z Multimedialnego Centrum Informacji i Edukacji mogą korzystać uczniowie, inni pracownicy szkoły i rodzice uczniów - na miejscu.
4. Multimedialne Centrum Informacji i Edukacji czynne jest codziennie w godzinach dostosowanych do tygodniowego planu pracy szkoły.
5. Centrum Informacji posiada wydzielone pomieszczenia na wypożyczalnię oraz czytelnię.
6. Organizację Multimedialnego Centrum Informacji i Edukacji określają szczegółowe regulaminy, które stanowią załącznik do statutu.

§ 32


1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży poprzez:

1) opracowywanie planów wychowawczych oddziału, na podstawie programu wychowawczego szkoły;

2) omawianie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

3) pomoc w organizacji wycieczek i imprez klasowych oraz szkolnych.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do uzyskania rzetelnej informacji o swoim dziecku oraz porad w sprawach jego wychowania i dalszego kształcenia.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo otrzymać do wglądu poprawioną pracę pisemną swojego dziecka.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do wyrażania opinii na temat postępów lub niepowodzeń w nauce swojego dziecka i przekazywania ich dyrektorowi szkoły.
5. Spotkania z rodzicami wychowawca oddziału ma obowiązek zorganizować zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem.
6. Wychowawca ma prawo prosić rodziców ucznia o indywidualne spotkanie na terenie szkoły.
7. Rodzice (prawni opiekunowie) każdego ucznia mają prawo do indywidualnego kontaktu na terenie szkoły z nauczycielami uczącymi lub z wychowawcą klasy, po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania.
8. Rodzice uczniów (prawni opiekunowie) swoje uwagi dotyczące funkcjonowania szkoły mogą kierować do wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły.

Rozdział 6

Zasady rekrutacji uczniów


§ 33


1. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej liceum decydują:

1) punktowy wynik egzaminu gimnazjalnego (część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza);

2) punkty uzyskane za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z pięciu wskazanych przedmiotów.

2. Zasady punktacji:

1) 50% (50 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z egzaminu gimnazjalnego,

2) 40% (40 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum,

3) 10% (10 punktów rekrutacyjnych) - punkty uzyskane za szczególne osiągnięcia ucznia, zgodne z zapisami zarządzenia Kuratora Oświaty.

3. W klasach, w których prowadzona będzie edukacja:

1) humanistyczno - dziennikarska bierze się pod uwagę wyniki z języka polskiego, historii, języka obcego i matematyki;

2) matematyczno - informatyczno - fizyczna bierze się pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki, fizyki i języka obcego;

3) przyrodnicza bierze się pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki, biologii i języka obcego;

4) z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego lub niemieckiego bierze się pod uwagę wyniki z języka polskiego, języka obcego, matematyki i historii;

5) klasy dwujęzycznej (1h) o przyjęciu decydować będzie wynik egzaminu z języka niemieckiego na zakończenie nauki w gimnazjum dwujęzycznym oraz opinia nauczycieli przedmiotów nauczanych dwujęzycznie;

6) edukacji europejskiej bierze się pod uwagę wyniki z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, historii.

4. Punkty za oceny na świadectwie będą przeliczane wg wzoru:

1) celujący - 10 pkt

2) bardzo dobry - 8 pkt

3) dobry - 6 pkt

4) dostateczny - 4 pkt

5) dopuszczający - 0 pkt

5. Przyjęciu kandydata do danej klasy decyduje liczba uzyskanych punktów.
6. Do każdego typu klas (w zależności od przedmiotów realizowanych w rozszerzonym zakresie) będzie ustalona oddzielna punktacja.
7. Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i centralnym będą przyjmowani do wybranej przez siebie klasy niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
8. Absolwenci Gimnazjum Dwujęzycznego Nr 48, którzy nie zostali przyjęci do klasy dwujęzycznej, mają pierwszeństwo w przyjęciu do innej klasy zaproponowanej przez dyrektora szkoły, po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych.
9. Szczegółowe zasady rekrutacji: terminy składania dokumentów, świadectw i termin ogłoszenia wyników, opracowywane są każdego roku szkolnego (na podstawie Rozporządzenia MEN, zasad rekrutacji Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz organu prowadzącego, podanych do publicznej wiadomości na stronach internetowych wymienionych organów) i zawarte w zasadach rekrutacji kandydatów do Zespołu Szkół Nr 5 we Wrocławiu

§ 34


1. Warunkiem przyjęcia do dwóch klas gimnazjum dwujęzycznego jest:

1) pozytywny wynik testu badającego predyspozycje językowe kandydata;

2) pozytywny wynik sprawdzianu umiejętności z języka polskiego;

3) pozytywny wynik sprawdzianu umiejętności z matematyki.

2. O przyjęciu decyduje liczba uzyskanych punktów z trzech powyższych sprawdzianów.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki uczniów


§ 35


1. Szkoła zobowiązana jest do poszanowania praw określonych w Konwencji o prawach dziecka, w tym w szczególności prawa do nauki ukierunkowanej na:

1) rozwijanie w jak najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych ucznia;

2) rozwijanie w uczniu szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;

3) rozwijanie w uczniu szacunku dla jego rodziców, jego tożsamości kulturowej, języka i dla wartości narodowych kraju, w którym uczeń mieszka lub kraju, z którego uczeń pochodzi, jak i dla innych kultur;

4) przygotowanie ucznia do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędzy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia;

5) rozwijanie w uczniu poszanowania środowiska naturalnego.

§ 36


1. Uczeń ma także prawo:

1) znać program nauczania przewidziany do realizacji oraz kryteria oceniania;

2) znać wszystkie regulaminy wewnętrzne i zarządzenia dotyczące uczniów oraz korzystać z zawartych w nich postanowień;

3) znać na bieżąco oceny z poszczególnych przedmiotów;

4) znać ocenę pracy pisemnej z języka polskiego i historii w terminie nie dłuższym niż trzy tygodnie od daty napisania, z pozostałych przedmiotów w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie od daty napisania;

5) otrzymać poprawioną pracę pisemną (z prawem rodziców do wglądu w pracę), w terminie i na zasadach ustalonych przez nauczyciela;

6) uzyskać wskazówki dydaktyczne i uzgodnić z nauczycielem termin zaliczenia, jeśli z powodu dłuższej choroby lub innych uzasadnionych przyczyn uczeń ma trudności z opanowaniem materiału nauczania;

7) mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i dyskrecję w sprawach osobistych;

8) korzystać z pomocy (porady) pedagoga szkolnego, wychowawcy i nauczycieli;

9) uczestniczyć w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych organizowanych przez szkołę;

10) za pośrednictwem przedstawicieli samorządu uczniowskiego:

a) dysponować środkami finansowymi, uzyskanymi z dobrowolnych składek uczniowskich, własnej działalności lub z budżetu rady rodziców,

b) zgłaszać przedstawicielom Rady Szkoły i Rady Rodziców uwagi, wnioski i postulaty dotyczące wszystkich spraw uczniów oraz otrzymać informacje o sposobie ich załatwienia,

c) wyrażać opinię w sprawach dotyczących uczniów (nagrody, kary).

§ 37


1. Uczniowi lub jego rodzicom w przypadku naruszenia praw ucznia, przysługuje prawo złożenia skargi do dyrektora szkoły, który po zapoznaniu się ze sprawą podejmuje działania zmierzające do usunięcia niepożądanych zachowań, celem zapewnienia uczniom ich praw.
2. Skargę należy złożyć na piśmie bezpośrednio do dyrektora szkoły, w terminie tygodnia od dnia powzięcia wiadomości o naruszeniu praw ucznia.

§ 38


1. Uczeń ma obowiązek:

1) dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje;

2) szanować sztandar szkoły, flagę narodową, godło i hymn narodowy, zachować właściwą postawę w czasie słuchania hymnu, wprowadzania i wyprowadzania pocztu sztandarowego;

3) uczęszczać na wszystkie zajęcia szkolne regularnie i punktualnie;

4) nie opuszczać zajęć bez porozumienia z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu;

5) usprawiedliwiać nieobecności w szkole zgodnie z zasadami i trybem uchwalonym przez Radę Szkoły;

6) wykorzystać w pełni czas przeznaczony na naukę, doskonalić i pogłębiać swoją wiedzę, umiejętności;

7) być przygotowanym na każdą lekcję, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej tematyki oraz właściwego zachowania się w jej trakcie;

8) brać udział we wszystkich sprawdzianach pisemnych i ustnych;

9) uzupełniać (we własnym zakresie) materiał nauczania w wypadku samowolnego opuszczania zajęć lekcyjnych (niezależnie od konsekwencji wynikających z godzin nieusprawiedliwionych);

10) zapoznać się z bieżącymi zastępstwami i być przygotowanym do przewidzianych zajęć;

11) postępować zgodnie z zasadami kultury, przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, agresji i przemocy, nietolerancji zwłaszcza niewłaściwego zachowania się wobec uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;

12) stwarzać atmosferę życzliwości i pomagać słabszym;

13) znać i przestrzegać Statutu szkoły i regulaminy wewnętrzne;

14) szanować mienie szkolne, dbać o porządek oraz estetyczny wygląd szkoły i jej otoczenia;

15) zadbać o galowy strój i schludny wygląd zewnętrzny w czasie uroczystości szkolnych i egzaminów oraz zadbać o schludny wygląd i noszenie odpowiedniego stroju w czasie codziennych zajęć edukacyjnych;

16) noszenia obowiązkowego jednolitego ubioru przez uczniów gimnazjum;

17) przestrzegać zakazu korzystania na terenie szkoły w czasie zajęć edukacyjnych z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych;

18) uzyskać zgodę nauczyciela na korzystanie z urządzeń elektronicznych nie będących pomocami dydaktycznymi.

§ 39


1. Uczniowie mają zagwarantowane prawo swobodnego poruszania się w budynku szkolnym i na terenie przyszkolnym, jednakże celem zapewnienia warunków bezpiecznego pobytu są zobowiązani do przestrzegania ustaleń zawartych w przepisach BHP oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szkoły, reagowania na uwagi nauczycieli i pracowników administracji szkoły.
2. Osoby, które nie są uczniami lub pracownikami szkoły, mogą przebywać na jej terenie pod warunkiem:

1) wylegitymowania się przed pracownikiem szkoły - woźnym;

2) poinformowania woźnego o celu przybycia do szkoły.


Rozdział 8

Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów


§ 40


Założenia szkolnego systemu oceniania

1. Szkolne ocenianie:

1) jest procesem służącym ustalaniu osiągnięć uczniów oraz komunikowaniu o nich;

2) wspiera uczniów w ich osobistym rozwoju intelektualnym i moralnym;

3) wdraża procedury służące podwyższaniu trafności oceniania szkolnego.

2. Szkolny system tworzą: dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie i rodzice.
3. Szkolny system oceniania jest spójny z systemami przedmiotowymi nauczycielskimi oraz szczegółowymi ustaleniami zawartymi w Rozporządzeniu MENiS z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów.
4. Cele uczniów:

1) samoocena własnych osiągnięć;

2) porównywanie własnych aspiracji z uzyskiwanymi wynikami;

3) nabywanie świadomości o konieczności przestrzegania norm współżycia społecznego;

4) zdobywanie umiejętności prezentowania własnych osiągnięć;

5) podejmowanie prób planowania własnego rozwoju.

5. Cele rodziców (prawnych opiekunów):

1) odbieranie czytelnych komunikatów o rozwoju dziecka;

2) porównywanie oferty edukacyjnej szkoły z możliwościami i zainteresowaniami dziecka;

3) współpraca ze szkołą w eliminowaniu trudności dziecka.

6. Cele nauczycieli:

1) opracowanie kryteriów dla przedmiotowych systemów oceniania;

2) konstruowanie nauczycielskich systemów dydaktycznych nastawionych na rozwój ucznia;

3) diagnozowanie osiągnięć i postępów uczniów poprzez korzystanie z różnych metod ewaluacji;

4) gromadzenie informacji o rozwoju uczniów;

5) modyfikowanie nauczycielskiego systemu dydaktycznego zgodnie z wynikami ewaluacji.

7. Dyrekcji szkoły:

1) koordynacja prac związanych z tworzeniem i ewaluacją szkolnego systemu oceniania;

2) promowanie najlepszych propozycji nauczycielskich;

3) promowanie własnej szkoły.

8. Środowiska lokalnego:

1) odbieranie informacji o jakości pracy szkoły;

2) konfrontowanie aspiracji edukacyjnych środowiska z informacjami o skuteczności dydaktyczno-wychowawczej szkoły;

3) promowanie sukcesów szkolnych uczniów.

§ 41


Tryb oceniania i skale ocen

1. Sposoby informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych i wychowawczych:

1) na początku każdego roku szkolnego nauczyciele i wychowawcy (na pierwszych lekcjach i na pierwszym zebraniu z rodzicami) informują uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i o tym, że kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów znajdują się do wglądu w bibliotece szkolnej;

2) na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania.

2. Sposoby informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach w nauce i frekwencji ich dzieci:

1) ogólnoklasowe spotkania i konsultacje według terminarza ustalonego na początku każdego roku szkolnego;

2) indywidualne spotkania w terminie ustalonym przez nauczycieli (w miarę potrzeb);

3) informacje telefoniczne - potwierdzone zapisem w dzienniku lekcyjnym.

3. O częstotliwości oceniania przedmiotowego decyduje liczba godzin z zajęć edukacyjnych wynikająca z planu nauczania. W związku z tym ustala się minimalną liczbę ocen, które powinien uzyskać uczeń w danym semestrze:

1) trzy, w przypadku zajęć edukacyjnych realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo, wystawiane systematycznie - średnio jedna ocena na sześć tygodni;

2) w przypadku pozostałych zajęć edukacyjnych systematyczna ocena minimum raz w miesiącu.

4. Ocenie podlegają:

1) sprawdziany pisemne wiadomości:

a) prace klasowe jednogodzinne lub dwugodzinne z przerobionego działu programowego,

b) testy,

c) kartkówki (sprawdzające stopień opanowania materiału z trzech ostatnich tematów, nie muszą być zapowiadane)

2) praca ucznia na lekcji:

a) odpowiedź ustna,

b) aktywność,

c) współudział w prowadzeniu zajęć (np. referat)

3) samodzielna praca domowa ucznia:

a) praca pisemna w zeszycie,

b) praca projektowa - praktyczna,

c) odpowiedź.

5. Sprawdziany wiadomości (prace klasowe) muszą być zapowiadane co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem.
6. W jednym dniu nie może być więcej niż jedna praca klasowa.
7. Nie powinno być sprawdzianów, z których uczeń otrzymuje ocenę do dziennika, pod koniec lekcji z bieżącego materiału.
8. Nauczyciele nie przeprowadzają prac klasowych znaczących dla oceny końcowej w danym semestrze w ostatnim tygodniu przed terminem zakończenia wystawiania ocen semestralnych / rocznych.
9. Zapowiedziane sprawdziany nie powinny być bez szczególnie ważnych powodów przekładane. Jeżeli przełożenie sprawdzianu nastąpi z winy lub na prośbę uczniów, to tracą moc ustalenia dotyczące wcześniejszego zapowiadania.
10. W razie sporu lub wątpliwości, co do charakteru sprawdzianu, samorząd klasowy zwraca się o decyzję do wicedyrektora szkoły za pośrednictwem samorządu szkolnego.
11. Ocenioną pracę pisemną z języka polskiego i historii uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż 21 dni od dnia jej napisania. Ocenioną pracę pisemną z pozostałych przedmiotów uczeń otrzymuje do wglądu nie później niż 14 dni od dnia jej napisania. W sytuacjach losowych dopuszcza się przesunięcie terminu zwrotu prac pisemnych o czas nieobecności nauczyciela.
12. Ponowną pracę klasową z danego przedmiotu można przeprowadzić po dokonaniu poprawy ostatniej pracy klasowej.
13. Sposób poprawiania ocen:

1) oceny niedostateczne i przypadki rezygnacji z prac pisemnych uczeń może poprawić w terminie i na zasadach określonych przez nauczyciela;

2) sposób i termin poprawiania oceny niedostatecznej z zakresu pierwszego semestru ustala nauczyciel i informuje o tym ucznia;

3) uczeń, który nie uzupełnił poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu I semestru, nie może otrzymać pozytywnej rocznej oceny klasyfikacyjnej.

14. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego i polega ono na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych.
15. Nauczyciele przedmiotów zobowiązani są, na co najmniej dwa tygodnie (z uwzględnieniem terminu zebrania rodziców) przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej wystawić proponowane oceny wszystkim uczniom.
16. Wychowawcy klas mają obowiązek poinformować uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych) o proponowanych ocenach semestralnych / rocznych na spotkaniach klasowych w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie przed zakończeniem klasyfikacji śródrocznej / rocznej, poinformowanie nie jest równoznaczne z ich wystawieniem:

1) uczeń, który w okresie od poinformowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej powiększy zasób wiedzy i umiejętności może otrzymać wyższą ocenę klasyfikacyjną;

2) uczeń, który w okresie od poinformowania do wystawienia oceny klasyfikacyjnej obniży zasób wiedzy i umiejętności lub przestanie chodzić na zajęcia edukacyjne może otrzymać niższą ocenę klasyfikacyjną od przewidywanej lub nie być klasyfikowanym.


17. Wychowawca sporządza listę obecności rodziców potwierdzoną własnoręcznymi podpisami i przechowuje do końca roku szkolnego - rodziców nieobecnych na zebraniu należy poinformować pisemnie w ciągu 7 dni o propozycji ocen semestralnych/rocznych.
18. Oceny klasyfikacyjne semestralne / roczne nauczyciel ma obowiązek wystawić najpóźniej na ostatnich zajęciach w terminie nieprzekraczającym pięciu dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
19. W przypadku nie wystawienia oceny przez nauczyciela prowadzącego przedmiot, wystawia ją wychowawca w porozumieniu z nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Ocena ta jest ostateczna.
20. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów, jeżeli brak podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu ponad 50% nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych.
21. Warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych.

1) Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku oraz Statutu Zespołu Szkół Nr 5 we Wrocławiu.

2) Za przewidywaną ocenę końcoworoczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

3) Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie , o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

4) Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.

5) Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:

a) frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);

b) usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;

c) przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;

d) uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), dotyczy to również trybu podnoszenia oceny niedostatecznej;

e) skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym - konsultacji indywidualnych.

6) Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

7) W przypadku spełnienia przez ucznia kryteriów, o których mowa w punkcie 5a) i b), wychowawca odnotowuje ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.

8) Nauczyciel przedmiotu odnotowuje na podaniu spełnienie przez ucznia pozostałych kryteriów, wyrażając zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

9) W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5 prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

10) Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań, a jeżeli specyfika przedmiotu tego wymaga do ćwiczeń praktycznych (np. W-F).

11) Procedura podwyższania oceny trwa nie dłużej niż 2 godziny lekcyjne.

12) Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

13) Poprawa oceny końcoworocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

14) Ostateczna ocena końcoworoczna nie może być niższa od oceny proponowanej, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

15) Oceny końcowosemestralne można podwyższyć w analogiczny sposób.

§ 42


1. Bieżące ocenianie ustala się według następującej skali ocen:
Pełna nazwa stopnia Stosowane skróty Symbol cyfrowy
celujący cel. 6
bardzo dobry bdb. 5
dobry db. 4
dostateczny dost. 3
dopuszczający dop. 2
niedostateczny ndst. 1
2. Do oceniania bieżącego można stosować także system punktowy.
3. Oceny klasyfikacyjne semestralne / roczne ustala się według następującej skali:

Pełna nazwa stopnia Symbol cyfrowy
celujący 6
bardzo dobry 5
dobry 4
dostateczny 3
dopuszczający 2
niedostateczny 1

§ 43


1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, plastyki należy brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.
2. Na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej (publicznej lub niepublicznej) uczniom z potwierdzonymi dysfunkcjami przysługuje prawo do:

1) obniżenia wymagań edukacyjnych;

2) zwolnienia z zajęć na czas określony;

3) nauczania indywidualnego.

3. Decyzję w wyżej wymienionej sprawie podejmuje dyrektor szkoły a dokumentację przechowuje pedagog szkolny.

§ 44


Egzamin klasyfikacyjny


1. Egzamin klasyfikacyjny jest wyznaczany uczniom, którzy:

1) realizują na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki;

2) opuścili z powodu choroby lub z innych przyczyn losowych (usprawiedliwionych) ponad połowę zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania;

3) opuścili bez usprawiedliwienia ponad połowę zajęć przewidzianych w szkolnym planie nauczania, jednak uzyskali zgodę rady pedagogicznej na przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego;

4) zmieniają typ szkoły lub profil klasy;

5) spełniają obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

2. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w terminach uzgodnionych z uczniami i ich rodzicami (prawnymi opiekunami).
3. Uczeń, który z powodu choroby lub innych przyczyn losowych ma trudności z opanowaniem materiału nauczania, może uzyskać wskazówki dydaktyczne od nauczyciela przedmiotu i w razie udokumentowanych przyczyn uzgodnić indywidualnie termin przystąpienia do egzaminu.
4. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny z powodu absencji nieusprawiedliwionej (ponad połowa opuszczonych zajęć), składa podanie do dyrektora szkoły (za pośrednictwem wychowawcy) w terminie nie późniejszym niż dzień przed konferencją klasyfikacyjną.
5. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzję w sprawie egzaminu klasyfikacyjnego po zapoznaniu się z treścią uzasadnienia zawartego w podaniu ucznia oraz wysłuchaniu opinii wychowawcy i nauczycieli uczących w danej klasie.
6. Egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w pierwszym semestrze przeprowadza się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy po rozpoczęciu nowego semestru, egzamin klasyfikacyjny z materiału programowego zrealizowanego w drugim semestrze przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
7. Uczeń, który ubiega się o egzamin klasyfikacyjny z powodu nieobecności nieusprawiedliwionych może uzyskać zgodę Rady Pedagogicznej jeden raz w ciągu roku szkolnego.
8. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel uczący danego przedmiotu w obecności nauczyciela tego samego przedmiotu lub pokrewnych, wskazany przez dyrektora szkoły.
9. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, informatyki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych.
10. Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający:

1) nazwisko i imię zdającego ucznia;

2) termin egzaminu;

3) pytania egzaminacyjne obu części;

4) wynik egzaminu oraz ustaloną ocenę;

5) imiona i nazwiska egzaminujących nauczycieli.

11. Do protokołu załącza się pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
12. Protokół podpisany przez nauczycieli przeprowadzających egzamin stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
13. W arkuszu ocen wpisuje się datę egzaminu i ocenę klasyfikacyjną.
14. Uczniom przystępującym do egzaminów klasyfikacyjnych zapewnia się prawo zdawania tylko jednego egzaminu w ciągu dnia.
15. Wszystkie egzaminy klasyfikacyjne odbywają się w terminie, który nie może kolidować z zajęciami ucznia z innych przedmiotów.
16. Nauczyciel uczestniczący w egzaminie (nie uczący tego ucznia) jest obserwatorem i konsultantem przy ustalaniu oceny ostatecznej, którą wystawia i uzasadnia nauczyciel egzaminator.
17. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

§ 45


Weryfikacja rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania


1. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia z uzasadnieniem w podaniu do dyrektora szkoły.
2. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły słuszności zastrzeżeń, powołuje on komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia w formie pisemnej i ustnej oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

1) W skład komisji wchodzą:

a) dyrektor szkoły lub wicedyrektor - jako przewodniczący komisji;

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same zajęcia edukacyjne (z danej lub innej szkoły).

3. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 2 pkt b może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnych uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.
4. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
5. Roczna ocena z zajęć edukacyjnych ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego (jeśli taki egzamin przysługuje uczniowi).
6. Z przeprowadzonego sprawdzianu sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;

2) termin sprawdzianu;

3) zadania (pytania) sprawdzające;

4) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

7. Do protokołu załącza się pracę pisemną ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach.
8. Opisaną powyżej procedurę postępowania stosuje się też do oceny uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
9. Jeżeli uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, to mogą w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgłosić zastrzeżenia w podaniu do dyrektora szkoły.
10. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora szkoły słuszności zastrzeżeń, powołuje on komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania.
11. W skład komisji wchodzą:

1) dyrektor lub wicedyrektor szkoły;

2) wychowawca klasy;

3) wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4) pedagog;

5) psycholog;

6) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;

7) przedstawiciel Rady Rodziców.

12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
13. Roczna ocena zachowania ustalona przez komisję jest ostateczna.
14. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

1) skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 46


Egzamin poprawkowy

1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy.
2. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów (długotrwała choroba, sytuacja losowa).
3. Uczeń deklarujący wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów składa podanie do dyrektora szkoły najpóźniej w dniu poprzedzającym posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
4. Decyzję o dwóch egzaminach poprawkowych podejmuje Rada Pedagogiczna na konferencji klasyfikacyjnej.
5. Egzamin poprawkowy może zdawać także uczeń klasy dwujęzycznej, który w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał ocenę niedostateczną z przedmiotu prowadzonego przez jednego z dwóch nauczycieli Polaka i Niemca. W takiej sytuacji zakres egzaminu ustala nauczyciel, który ucznia ocenił negatywnie.
6. Dyrektor szkoły wyznacza skład komisji egzaminacyjnych i terminy egzaminów.
7. Uczniowie (ich rodzice) dowiadują się o decyzji dyrektora w sekretariacie szkoły.
8. Uczniowie przygotowują się do egzaminu w oparciu o wymagania edukacyjne i kryteria oceniania, z którymi nauczyciel zapoznaje uczniów na początku roku szkolnego.
9. Nauczyciel - egzaminator przygotowuje pytania (części pisemnej i ustnej) z materiału nauczania, który uczeń powinien opanować w ciągu roku szkolnego.
10. Wynik egzaminu poprawkowego jest oceną roczną.
11. Z egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, tak jak przy egzaminie klasyfikacyjnym.
12. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, jest zobowiązany do ponownego złożenia podania do dyrektora szkoły z podaniem przyczyny uzasadniającej nie przystąpienie do egzaminu.
13. Dyrektor może wyznaczyć dodatkowy termin egzaminu poprawkowego, który musi odbyć się nie później niż do końca września.
14. Uczeń liceum, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub nie przystąpił do tego egzaminu nie otrzymuje promocji do klasy wyższej i powtarza klasę.
15. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie z planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 47


1. Klasyfikacja roczna, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 42 ust. 3 i § 48, z zastrzeżeniem § 48 ust. 3 - 5.
2. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 48 ust 3 pkt 3-5
3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.
4. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach i liceum otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.
5. Uczeń kończy gimnazjum, liceum:

1) jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych w szkole danego typu, z uwzględnieniem ust.3, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 48 ust. 3 pkt 3-5

2) w przypadku gimnazjum - jeżeli ponadto przystąpił do egzaminu,

6. Uczeń liceum zamierzający przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, jest zobowiązany złożyć pisemną deklarację dotyczącą wyboru: przedmiotów zdawanych, poziomu egzaminu, tematu z języka polskiego oraz środowiska komputerowego, programów użytkowych i języka programowania w określonych terminach.
7. Uczeń kończy gimnazjum lub liceum z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

Rozdział 9

Wewnątrzszkolny system ustalania oceny zachowania


§ 48


1. Ocenę zachowania semestralną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
3. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:

1) ocenę z zajęć edukacyjnych;

2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenia szkoły;

3) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o nie promowaniu do klasy programowo wyższej lub nie ukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania;

4) uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjna zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły;

5) uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia gimnazjum, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowo z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem ucznia realizowane w klasie programowo wyższej. Wyłączone jest to tylko w przypadku i oceny z języka niemieckiego.

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę zachowania.
5. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o przestrzeganiu przez ucznia postanowień zawartych w statucie szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kategorii charakteryzujących ucznia:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom.

6. Na ocenę zachowania mogą mieć wpływ zdarzenia, które zaistniały poza szkołą, jeżeli zostały zgłoszone i udokumentowane przez osoby (instytucje) spoza szkoły.
7. Ocenę zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii zespołu uczniowskiego, nauczycieli, dyrekcji, pracowników szkoły oraz ocenianego ucznia.
8. Opinie o zachowaniu uczniów powinny być wyrażane na bieżąco, a nie dopiero na konferencji klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
9. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami, w terminie 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
10. Dyrektor powołuje komisję, która poprzez głosowanie ustala roczną ocenę zachowania, a ta nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
11. O przewidywanej ocenie zachowania wychowawca informuje ucznia i rodziców na dwa tygodnie przed terminem wystawiania ocen (na godzinie wychowawczej i na zebraniu rodziców).
12. Wychowawca może zmienić (podwyższyć lub obniżyć) przewidywaną, a nawet ustaloną ocenę zachowania po przeanalizowaniu zdarzeń, które zaistniały bezpośrednio przed konferencją klasyfikacyjną i nie mogły być uwzględnione przy ustalaniu oceny.
13. Wychowawca, który zmienia ocenę jest zobowiązany poinformować Radę Pedagogiczną o podjętej decyzji.
14. Ocena zachowania może być wystawiana systemem punktowym.

§ 49


1. Ustala się następujące kryteria ocen zachowania:

1) Ocenę wzorową może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) jego postawa etyczna jest nienaganna, a kultura osobista wysoka;

b) w pełni przestrzega zasad dyscypliny i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły;

c) dba o mienie szkoły;

d) jest uczynny, pomaga kolegom i koleżankom;

e) uczy się bardzo dobrze, maksymalnie wykorzystując swoje zdolności i umiejętności,

f) bardzo aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych;

g) dzięki swojej kulturze (słowa, ubierania, postępowania) stanowi wzór do naśladowania;

h) godnie reprezentuje szkołę w środowisku pozaszkolnym;

i) ma co najwyżej 1 godzinę nieusprawiedliwioną i nie więcej niż 3 spóźnienia w semestrze

2) Ocenę bardzo dobrą może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) jego postawa etyczna nie budzi zastrzeżeń;

b) przestrzega zasady dyscypliny i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły;

c) dba o mienie szkoły;

d) jest uczynny i koleżeński;

e) rzetelnie wypełnia obowiązki uczniowskie;

f) systematycznie i aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach dodatkowych;

g) jego kultura osobista jest wysoka;

h) chętnie podejmuje działania na rzecz szkoły i klasy;

i) ma nie więcej niż 3 godziny nieusprawiedliwione w semestrze i nie więcej niż 3 spóźnienia.

3) Ocenę dobrą może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) przestrzega zasad kultury współżycia w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i kolegów;

b) na ogół przestrzega zasady dyscypliny i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły;

c) uczy się na miarę swoich możliwości;

d) wykazuje chęć działania na rzecz szkoły i klasy;

e) ma nie więcej niż 5 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 5 spóźnień w semestrze.

4) Ocenę poprawną może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) jego postawa budzi pewne zastrzeżenia natury etycznej;

b) ujawnia braki w zakresie kultury osobiste;

c) narusza niektóre zasady dyscypliny i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły;

d) wykazuje niewielkie zainteresowanie życiem szkoły i klasy;

e) ma nie więcej niż 15 godzin nieusprawiedliwionych w semestrze i nie więcej niż 10 spóźnień.

5) Ocenę nieodpowiednią może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) jego poziom etyczny jest niski;

b) kultura osobista budzi poważne zastrzeżenia;

c) otrzymał naganę dyrektora szkoły lub ostrzeżenie Zespołu Wychowawczego i nie próbuje się poprawić;

d) ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i więcej niż 10 spóźnień w semestrze.

6) Ocenę naganną może uzyskać uczeń, jeżeli:

a) rażąco uchybia zasadom i obowiązkom współżycia społecznego;

b) jego kultura osobista jest bardzo niska;

c) pomimo licznych nagan i upomnień nie poprawia się;

d) ma więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i więcej niż 15 spóźnień.

2. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, pobicia, stan wskazujący na spożycie alkoholu podczas pobytu w szkole i na imprezach przez nią organizowanych, dewastacja mienia powodująca trwałe straty materialne, dezorganizacja pracy szkoły), uczniowi można wystawić ocenę naganną, również wtedy, gdy był on pod innym względem wzorowy.
3. Czynniki mające wpływ na ocenę szczegółową za frekwencję:

1) nieobecności nieusprawiedliwione (w tym usprawiedliwienia po upływie terminu ustalonego przez wychowawcę);

2) nieobecność na pojedynczych lekcjach;

3) spóźnianie się na zajęcia lekcyjne;

4) powtarzające się nieobecności na wybranych zajęciach lub w dniach zaplanowanych sprawdzianów i lekcji powtórzeniowych.

4. Zasady obowiązujące przy ocenianiu frekwencji:

1) wychowawca nie ma obowiązku honorowania usprawiedliwień dostarczanych po ustalonym terminie (termin przekazywania usprawiedliwień wychowawca ustala z rodzicami);

2) spóźnienia na lekcje - powyżej 20 minut uznaje się za godzinę nieusprawiedliwioną.

5. Usprawiedliwianie nieobecności ucznia w szkole (także na pojedynczych lekcjach) pozostaje obowiązkiem rodziców.
6. W przypadku uczniów pełnoletnich honorowane są usprawiedliwienia dostarczone przez nich.
7. W przypadku usprawiedliwień budzących wątpliwości wychowawca, pedagog lub pielęgniarka mają prawo porozumieć się z rodzicami ucznia.
8. W przypadku przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole rodzice powinni poinformować o tym szkołę.
9. Uczeń lub jego rodzice mają prawo do usprawiedliwienia zajęć z powodu losowych sytuacji. Takich usprawiedliwień uczeń może mieć 5 (pięć) w ciągu każdego semestru jednego roku szkolnego
10. Usprawiedliwienie dostarczone po terminie nie będzie honorowane, a nieobecność będzie traktowana jak nieusprawiedliwiona.
11. Wychowawca w porozumieniu z Radą Rodziców klasy ma prawo podjąć decyzję o szczególnym trybie usprawiedliwiania nieobecności uczniów, jeżeli sytuacja wychowawcza w danym zespole uczniowskim tego wymaga.
12. Nie przystąpienie ucznia do egzaminu:

1) dojrzałości;

2) klasyfikacyjnego;

3) poprawkowego.

może być usprawiedliwiona tylko na podstawie zaświadczenia lekarskiego złożonego u dyrektora szkoły

13. Nieusprawiedliwione nieobecności mają wpływ na:

1) obniżenie oceny z zachowania;

2) decyzję o przeprowadzeniu drugiego egzaminu poprawkowego i egzaminu klasyfikacyjnego;

3) postępowanie dyscyplinarne prowadzące do skreślenia z listy uczniów.

14. Uczeń może otrzymać ocenę roczną zachowania wyższą od ustalonej na koniec pierwszego semestru pod warunkiem, że:

1) spełnia w drugim semestrze wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, o którą ubiega się, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii, które miały wpływ na ustaloną poprzednio ocenę;

2) przejawia aktywność w procesie doskonalenia własnej osobowości, również na skutek zastosowanych wobec niego środków wychowawczych;

3) zadośćuczynił w stosunku do swoich możliwości osobom, wobec których naruszył normy życia społecznego (przeprosił, okazał gotowość pomocy itp.);

4) zrekompensował spowodowane straty materialne w zakresie własnych możliwości lub przy pomocy rodziców.

15. Tryb podwyższania oceny z zachowania

1) Jeżeli proponowana przez wychowawcę ocena roczna (semestralna) z zachowania jest zdaniem ucznia zaniżona to może on ubiegać się o jej podwyższenie o jeden stopień wyżej.

2) Uczeń występuje z pisemnym wnioskiem do pedagoga szkoły.

3) Wniosek musi zawierać argumenty uzasadniające konieczność zmiany.

4) Pedagog powołuje komisję w składzie:

a. pedagog szkoły (lub psycholog),

b. wychowawca klasy,

c. drugi wychowawca,

d. lider wychowawców na danym poziomie,

e. przewodniczący klasy (lub inny przedstawiciel samorządu klasy, do której uczęszcza uczeń),

5) Komisja analizuje odwołanie ucznia i wydaje ostateczna decyzję.

6) W razie rozbieżności co do oceny decyduje większość głosów komisji.


Rozdział 10

System nagradzania uczniów


§ 50


1. Uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią na poszczególnych poziomach klas są wyróżniani nagrodą książkową lub listem pochwalnym.
2. Najlepszy uczeń szkoły otrzymuje stypendium Prezesa Rady Ministrów.
3. Za szczególne osiągnięcia w nauce Rada Pedagogiczna wnioskuje o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej.
4. Osiągnięcia uczniów i absolwentów prezentowane są w gablotach na korytarzu szkoły.

Rozdział 11

System postępowania wychowawczego

§ 51


1. Postępowanie wychowawcze, w stosunku do uczniów nie przestrzegających statutu i regulaminów wewnętrznych, odbywa się w ramach systemu interwencji wychowawczej, poprzez:

1) przeprowadzenie rozmowy z uczniem przez wychowawcę lub nauczyciela na temat niepożądanego zachowania, której celem ma być zmiana postawy wychowanka. Uczeń sam winien określić, w jaki sposób można naprawić wyrządzone przez siebie szkody (materialne lub moralne). Jeśli tego nie umie albo nie potrafi, nauczyciel wskazuje sposób zadośćuczynienia lub poprawy postępowania;

2) poinformowanie rodziców ucznia o problemach wychowawczych, (jeżeli zachowanie ucznia nie ulega zmianie), w czasie zaplanowanych spotkań lub w terminie ustalonym przez wychowawcę (nauczyciela przedmiotu);

3) przeprowadzenie rozmowy z uczniem oraz jego rodzicami przez pedagoga szkolnego; w czasie spotkania omówiony jest problem zachowania ucznia i sposoby jego poprawy;

4) zawieszenie ucznia w prawie do udziału w wycieczce klasowej lub innych nadobowiązkowych formach zajęć organizowanych przez szkołę np. ekspres narty, wymiana zagraniczna, zabawa itp.; decyzję podejmuje wychowawca w porozumieniu z nauczycielami organizującymi imprezę;

5) powołanie na wniosek wychowawcy Komisji Wychowawczej w składzie:

a) zastępca dyrektora do spraw wychowawczych - przewodniczący Komisji,

b) wychowawca klasy,

c) pedagog szkolny lub psycholog,

d) może być obserwator (przedstawiciel nadzoru pedagogicznego),

6) przypomnienie uczniowi o grożących sankcjach;

7) zawarcie między szkołą a uczniem i jego rodzicami pisemnej umowy szczegółowo określającej zasady postępowania (tzw. kontrakt).

§ 52


1. Uczeń może otrzymać następujące kary:

1) upomnienie wychowawcy;

2) upomnienie dyrektora;

3) naganę dyrektora szkoły;

4) przeniesienie ucznia do klasy równoległej;

5) skreślenie z listy uczniów.

2. Karę upomnienia wychowawcy może otrzymać uczeń, który:

1) opuści bez usprawiedliwienia do 10 godzin lekcyjnych;

2) nie przestrzega statutu szkoły i obowiązujących przepisów prawnych.

3. Upomnienie ma charakter pisemny. Udzielane jest uczniowi doraźnie. Kopię upomnienia otrzymują rodzice. Decyzję o karze podejmuje wychowawca i on wręcza formularz upomnienia. Od kary przysługuje odwołanie do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
4. Karę upomnienia dyrektora może otrzymać uczeń, który

1) opuści bez usprawiedliwienia od 10 do 15 godzin lekcyjnych;

2) nie przestrzega statutu szkoły;

3) po raz kolejny popełnia wykroczenie, za które otrzymał już upomnienie wychowawcy.

5. Upomnienie ma charakter pisemny. Kopie upomnienia otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. Upomnienie wręcza dyrektor lub wicedyrektor. Udzielane jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. Od kary przysługuje odwołanie do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
6. Karę, naganę dyrektora szkoły, może otrzymać uczeń, który:

1) opuści bez usprawiedliwienia powyżej 15 godzin lekcyjnych;

2) w sposób rażący łamie zasady współżycia społecznego i przepisy statutu szkoły;

3) notorycznie popełnia to samo wykroczenie nie wykazując poprawy po otrzymanych uprzednio upomnieniach.

7. Kara ma charakter pisemny. Udzielana jest doraźnie. Wręcza ją dyrektor. Kopię otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. Kara udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. Od kary przysługuje odwołanie do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
8. Karę przeniesienia do klasy równoległej może otrzymać uczeń, który:

1) agresywnie zachowuje się w stosunku do kolegów lub pracowników szkoły;

2) notorycznie popełnia to samo wykroczenie pomimo otrzymanej nagany dyrektora;

3) w rażący sposób nie przestrzega statutu szkoły.

9. Kara ma charakter pisemny. Udzielana jest doraźnie. Wręcza ją dyrektor. Kopię otrzymują rodzice lub prawni opiekunowie. Kara udzielana jest na wniosek wychowawcy lub innego nauczyciela. Od kary przysługuje odwołanie do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.
10. Skreślony z listy uczniów zostaje uczeń, który:

1) posiada, spożywa, sprzedaje lub jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków w szkole albo na imprezach przez nią organizowanych. Uczeń używający narkotyków może pozostać w szkole wyłącznie pod warunkiem uczestnictwa w zaleconych przez pedagoga szkolnego lub odpowiedniego specjalistę zajęciach terapeutycznych;

2) niszczy mienie szkolne i mienie prywatne innych;

3) stosuje przemoc i groźby wobec innych;

4) rażąco narusza zasady prawa w szkole i poza nią dokonując fałszerstwa, kradzieży, oszustw i innych wykroczeń lub przestępstw;

5) opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia mimo zastosowania wobec niego odpowiednich środków wychowawczych.

11. skreśleniu z listy uczniów, uczeń i jego rodzice powiadomieni zostają na piśmie. Uchwałę o skreśleniu z listy uczniów podejmuje Rada Pedagogiczna, zaś wykonuje ją dyrektor decyzją administracyjną zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od doręczenia decyzji do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W przypadku skreślenia z listy nie stosuje się postępowania wychowawczego zawartego w § 51.
12. W przypadku ucznia gimnazjum, który dopuszcza się wykroczeń z § 52 ust.13 dyrektor szkoły wnioskuje do organu nadzorującego o przeniesieniu go do innej szkoły.
13. W przypadku udzielenia kar ze względu na frekwencję obowiązuje zasada gradacji, w pozostałych przypadkach o udzielonej karze decyduje rodzaj wykroczenia, o wszystkich karach informowani są rodzice lub opiekunowie ucznia, niezależnie od kar regulaminowych przyjmuje się zasadę naprawienia wyrządzonych szkód i przeproszenia poszkodowanych osób (o ile potrzeba taka wynika z charakteru wykroczenia).
14. Postępowanie wychowawcze, w stosunku do uczniów popełniających szczególne wykroczenia lub w sytuacji, gdy interwencja wychowawcza nie odniosła skutku polega na zwołaniu przez dyrektora nadzwyczajnej konferencji Rady Pedagogicznej celem:

1) zapoznania Rady z dokumentacją dotychczasowej pracy wychowawczej;

2) wystąpienia wychowawcy ucznia;

3) wystąpienia pedagoga;

4) wyrażania opinii przez przedstawiciela samorządu uczniowskiego;

5) kwalifikacji czynu na podstawie zebranej dokumentacji;

6) uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie:

a) obniżenia oceny zachowania do nagannej z pominięciem procedury zawartej w wewnątrzszkolnym systemie oceniania,

b) upoważnienia dyrektora do skreślenia z listy uczniów szkoły, który na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów szkoły.

15. Od zastosowanej wobec ucznia kary, przysługuje mu lub jego rodzicom, opiekunom prawnym prawo złożenia na piśmie odwołania:

1) do dyrektora szkoły w terminie 3 dni w przypadku upomnienia udzielonego mu przez wychowawcę;

2) do organu nadzorującego, w terminie 14 dni w przypadkach decyzji dyrektora o skreśleniu z listy uczniów szkoły.

16. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja o obniżeniu oceny z zachowania lub skreśleniu z listy uczniów nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w ustalonym terminie wstrzymuje jej wykonanie do czasu rozstrzygnięcia przez organ odwoławczy.
17. W przypadku wniesienia odwołania do organu nadzorującego, jego decyzja w sprawie jest ostateczna.
18. Decyzje wychowawcze w sprawie obniżenia oceny z zachowania należy odnotować w dzienniku.
19. Decyzje wychowawcze w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów szkoły należy odnotować w arkuszu ocen, wręczyć rodzicom na piśmie zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego i zawiadomić organ nadzorujący szkołę.

§ 53


Tryb postępowania komisji wychowawczej

1. Komisja zbiera się na wniosek wychowawcy, nauczyciela lub rodziców.
2. W skład komisji wchodzą:

1) zastępca dyrektora do spraw wychowawczych - przewodniczący Komisji,

2) wychowawca;

3) pedagog szkolny lub psycholog;

4) może być obserwator (przedstawiciel nadzoru pedagogicznego).

3. Ucznia (rodzica lub opiekuna prawnego) o posiedzeniu Komisji Wychowawczej informuje wychowawca lub pedagog po uzgodnieniu terminu z przewodniczącym Komisji (drogą ustną, pisemną lub telefoniczną).
4. Posiedzenia odbywają się w gabinecie wicedyrektora.
5. Porządek spotkania:

1) przedstawienie sprawy ucznia przez wychowawcę;

2) zajęcie stanowiska przez ucznia i jego rodziców;

3) szukanie poprzez rozmowę przyczyn zjawiska;

4) ustalenie działań naprawczych przez:

a) szkołę,

b) ucznia,

c) rodziców.

5) Komisja Wychowawcza wnioskuje o zastosowanie odpowiedniej kary zgodnej ze statutem szkoły;

6) ustala dalsze kontakty z domem rodzinnym;

7) wnioski z posiedzenia Komisji Wychowawczej zapisane w formie notatki sporządza pedagog szkoły i zachowuje jako dokument.


Rozdział 12

Innowacje pedagogiczne


§ 54


1. Innowacją pedagogiczną w szkole są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły.
2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, oddział lub grupę.
3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych i eksperymentalnych.
4. Innowacje wymagające przyznanie szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
5. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.
6. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.
7. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna.
8. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;

2) opinii Rady Szkoły;

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie w szkole, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

9. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 8 pkt 1-3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę w terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane rozpoczęcie innowacji.
10. Po wyrażeniu pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań wprowadzenia innowacji przez organ prowadzący szkołę i akceptacji kuratora, innowacja zostaje wprowadzona.

§ 55


Szkoła realizuje następujące innowacje w liceum:

1. Edukację humanistyczno-dziennikarską, która obejmuje rozszerzony program nauczania języka polskiego, historii, języka obcego, oraz warsztaty dziennikarskie po dwie godziny tygodniowo w cyklu trzyletnim.

1) Celem prowadzenia takiej formy edukacji jest:

a) rozwój zainteresowań młodzieży szczególnie uzdolnionej humanistycznie,

b) przygotowanie młodzieży do czynnego uczestnictwa we współczesnej kulturze,

c) kształtowanie zmysłu obserwacji współczesnego świata oraz umiejętności formułowania dojrzałych ocen procesów w nim zachodzących,

d) wspieranie uczniów w próbach własnej twórczości zarówno literackiej jak i publicystycznej,

e) uwrażliwienie na tradycje kulturowe (europejskie i ojczyste),

f) uczestnictwo uczniów w życiu politycznym i kulturalnym swojego regionu.

2) specyfika tej edukacji wymagać będzie wykształcenia i rozwinięcia wielu umiejętności dotyczących analizy tekstów literackich i nieliterackich:

a) tworzenia tekstów nie tylko w formie tradycyjnych rozprawek, ale także szkiców krytyczno-literackich oraz gatunków publicystycznych,

b) zdobywania i wykorzystywania wiedzy o kulturze współczesnej i środkach masowego przekazu,

c) posługiwania się poprawnym językiem polskim w mowie i w piśmie,

d) oceniania języka reklam, publikacji prasowych itp.,

e) dostrzegania związków między dziełami różnych dziedzin sztuki,

f) dojrzałego, krytycznego spojrzenia na kulturę społeczną.

3) w programie należy szczególną uwagę poświęcić wiedzy z historii współczesnej w kontekście wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Należy, zatem wykształcić wśród wychowanków postawy proeuropejskie przy jednoczesnym poczuciu patriotyzmu lokalnego i ogólnokrajowego;

4) umiejętności ukształtowane w tej klasie powinny pozwolić na spełnienie wszystkich wymagań nowej matury, a równocześnie stanowić kolejne etapy w indywidualnym, rozwoju młodego człowieka;

5) Zajęcia z warsztatów dziennikarskich są prowadzone przez profesjonalnych dziennikarzy wrocławskich mediów.

2. Edukację matematyczno-informatyczno-fizyczną, która obejmuje rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki i informatyki.

1) Cele kształcenia tej innowacji pedagogicznej to:

a) rozwijanie zainteresowań matematyczno-przyrodniczych, bogacenie języka w mowie i w piśmie pojęciami matematycznymi i fizycznymi,

b) rozwijanie myślenia analitycznego i syntetycznego,

c) rozwijanie zdolności dostrzegania związków i zależności,

d) zaznajomienie z istotą metod badawczych,

e) ukazanie roli fizyki w życiu społeczeństw, jej wpływu na rozwój innych dziedzin nauki i techniki,

f) umiejętność krytycznego korzystania z różnych źródeł informacji: Internetu, tekstu naukowego i popularnonaukowego, tablic, katalogów, encyklopedii, itp.

2) uczniowie powinni posiąść następujące umiejętności:

a) precyzyjnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

b) odczytywania i przedstawiania danych w formie symbolicznej, graficznej i za pomocą wzorów,

c) stosowania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów teoretycznych i doświadczalnych,

d) posługiwania się znanymi prawami do opisywania, wyjaśniania i rozwiązywania problemów,

e) wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspomagających (komputery, kalkulatory) rozwiązywanie problemów,

f) stosowania metod badawczych do rozwiązywania problemów, samodzielnego formułowania i uzasadniania opinii i sądów na podstawie posiadanych i podanych informacji.

3. Edukację przyrodniczą, która obejmuje rozszerzony program nauczania z biologii, chemii, fizyki oraz geografii.

1) najważniejsze cele:

a) pogłębienie wiedzy o procesach chemicznych, biologicznych i fizycznych zachodzących w otaczającym świecie,

b) rozbudzenie zainteresowania naukami przyrodniczymi poprzez ukazanie ich osiągnięć i problemów,

c) rozumienie znaczenia nauk przyrodniczych w rozwoju cywilizacji.

2) po zakończeniu nauki uczniowie powinni posiadać następujące umiejętności:

a) gromadzenia, integrowania, opracowywania i interpretowania wiedzy z różnych dziedzin niezbędnej do wyjaśnienia procesów życiowych,

b) planowania i wykonywania doświadczeń biologicznych, chemicznych i fizycznych,

c) analizowania, interpretowania wyników obserwacji i doświadczeń, wraz z oceną ich wiarygodności,

d) wskazania przykładów degradacji środowiska wynikającej z działalności człowieka oraz możliwych sposobów zapobiegania tej degradacji,

e) postrzegania funkcjonowania organizmu ludzkiego jako integralnej całości.

4. Edukację europejską, która obejmuje rozszerzony program nauczania z historii, geografii, języka angielskiego oraz dodatkowy przedmiot edukacja europejska.

1) cele edukacyjne:

a) poszerzenie wiedzy o krajach europejskich , ich kształtowaniu się i ich rozwoju na przestrzeni dziejów;

b) poznanie i zrozumienie problemów ekonomicznych i politycznych Europy, a w szczególności państw należących do Unii Europejskiej;

c) poznanie kultury i obyczajów narodów europejskich;

d) poznanie europejskiego rynku pracy.

2) umiejętności:

a) pogłębienie i rozwinięcie wiedzy oraz umiejętności z zakresu historii i geografii oraz języka angielskiego uzyskanych w toku wcześniejszej edukacji;

b) rozwinięcie zdolności krytycznego czytania i oceniania wszelkich przekazów przez pogłębioną pracę ze źródłami pisanymi, ikonograficznymi i kartograficznymi

c) pogłębienie umiejętności prezentowania wyników pracy w zróżnicowanej formie - metody projektów;

d) kształtowanie zdolności rozumienia, że - tak w przeszłości, jak i obecnie - jednostki i rozmaite grupy społeczne w różny sposób opisują i interpretują historię i przestrzeń geograficzną;

e) umożliwianie uczniom wykorzystania zdobywanej wiedzy i umiejętności historycznych zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami;

f) umożliwianie budowania własnej tożsamości oraz kształtowania systemu wartości przez zapoznanie uczniów z różnymi rodzajami wspólnot ludzkich i wartościami europejskiego kręgu kulturowego poprzez wymiany międzynarodowe i spotkania młodych.


Rozdział 13

Nauczanie dwujęzyczne

§ 56


Organizacja gimnazjum dwujęzycznego.

1. Podstawowym zadaniem gimnazjum dwujęzycznego jest poszerzenie i pogłębienie nauki języków obcych, a w szczególności języka niemieckiego w takim stopniu, aby absolwenci gimnazjum zdobyli pełną sprawność w uczeniu się, korzystaniu z literatury, informacji i komunikacji w języku niemieckim.
2. Kandydaci do gimnazjum rekrutują się z absolwentów szkół podstawowych Wrocławia i okolic.
3. Nauczanie dwujęzyczne polega na:

1) realizacji autorskiego programu języka niemieckiego w wymiarze 24 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat;

2) nauczaniu dwujęzycznym następujących przedmiotów: biologii, matematyki, fizyki, chemii, informatyki i filozofii;

3) rozszerzaniu ramowego planu nauczania o drugi język obcy w wymiarze 9 godzin w ciągu trzech lat oraz nauczaniu filozofii w wymiarze 2 godzin w ciągu trzech lat.

4. Organ prowadzący zapewni środki finansowe na realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych według ramowego planu nauczania (z uwzględnieniem podziału na grupy) oraz przystosowanie biblioteki dla potrzeb gimnazjum.
5. Nauczanie w gimnazjum dwujęzycznym odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez MEN, wyjątek stanowi język niemiecki.
6. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ujęte są w szkolnym systemie oceniania.

§ 57


Organizacja nauczania dwujęzycznego w liceum. 1. W szkole funkcjonuje (1 września 2003r.) jeden ciąg klas dwujęzycznych liceum z językiem niemieckim na podbudowie gimnazjum dwujęzycznego.
2. Nauczanie dwujęzyczne w liceum polega na:

1) realizacji autorskiego programu języka niemieckiego w wymiarze 18 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat;

2) nauczaniu dwujęzycznym następujących przedmiotów: biologii, matematyki, fizyki, chemii, filozofii, literatury, kultury i tradycji krajów niemieckojęzycznych;

3) rozszerzaniu ramowego planu nauczania o drugi język obcy w wymiarze 6 godzin tygodniowo w ciągu trzech lat.

3. Nauczanie w klasie dwujęzycznej liceum odbywa się na podstawie programów zatwierdzonych przez MEN, wyjątek stanowi język niemiecki.
4. Młodzież klas dwujęzycznych może przystąpić w klasie trzeciej do egzaminu des Deutsches Sprach Diplom - st. II. Uzyskany dyplom zwalnia z egzaminów wstępnych na uniwersytety w Niemczech oraz z egzaminu dojrzałości.
5. Zasady oceniania, klasyfikowania i promowania ujęte są w szkolnym systemie oceniania.

Rozdział 14


Postanowienia końcowe

§ 58


1. W Zespole Szkół Nr 5 działają następujące związki zawodowe:

1) koło Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność";

2) ognisko Związku Nauczycielstwa Polskiego.

2. Zespół Szkół Nr 5 używa następujących pieczęci urzędowych:

1) pieczęci podłużnej o treści:


ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 5 50-447 Wrocław, ul.Hauke Bosaka 33 tel. /fax 34-352-79, tel.37-237-49

2) pieczęci dużej, okrągłej o treści:


Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu opatrzonej Godłem Państwa

3) pieczęci małej, okrągłej o treści:


Zespół Szkół Nr 5 we Wrocławiu opatrzonej Godłem Państwa

3. Szkoła prowadzi następującą dokumentację:

1) dzienniki lekcyjne;

2) dzienniki zajęć pozaszkolnych;

3) arkusze ocen uczniów;

4) protokoły egzaminów dojrzałości abiturientów;

5) zeszyt protokołów z posiedzeń rady pedagogicznej;

6) dokumentację z działalności prowadzonej przez radę rodziców i radę szkoły;

7) księgę uczniów.

§ 59


1. Statut szkoły może być zmieniony na wniosek jednej trzeciej członów Rady Pedagogicznej lub Rady Szkoły. Uchwała o zmianie statutu zapada zwykłą większością głosów w obecności dwóch trzecich członków Rady Szkoły.
2. Regulaminy wewnętrzne organów szkoły muszą być zgodne z postanowieniami statutu.
3. Statut został opracowany zgodnie z:

- ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

- ustawą Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z 2003 r. Nr 118, poz.1112 z późn. zm.),

- rozporządzeniem ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.),

- rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, (Dz. U. z 2004 r. Nr 199, poz. 2046 z późn. zm.),

- innymi szczegółowymi unormowaniami prawnymi.

§ 60


Statut Zespołu Szkół Nr 5 uchwalony przez Radę Szkoły Zespołu Szkół Nr 5 w dniu 13 czerwca 2007 r.

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2007 r.


Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner