black_bar_new10
 
Rada Rodziców

Po każdym zebraniu Rodziców od godziny 18.00, odbywają się zebrania Prezydium Rady Rodziców.


Harmonogram wywiadówek przedstawiono w zakładce "Kalendarz"

 Priorytety Rady Rodziców

- Dofinansowywanie:

 • nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
 • imprez sportowych
 • drobnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
 • imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
 • zadań służących współdziałaniu rodziców w procesie nauczania, wychowania i opieki młodzieży
 • wszelkich inicjatyw promujących Szkołę

Funkcje w Radzie Rodziców
Przewodniczący Rady Rodziców _
V-ce Przewodniczący Rady Rodziców _
V-ce Przewodniczący Rady Rodziców _
Skarbnik Rady Rodziców _
Sekretarz Rady Rodziców _
Prezydium Rady Rodziców

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 100zł. Wpłaty można dokonywać:

 • u skarbnika trójki klasowej
 • w sekretariacie uczniowskim
 • przelewem na konto bankowe
 • PKO BP 03102052420000220200187716
  Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 5 we Wrocławiu
  ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Skarbników klasowych gorąco namawiamy do przypominania rodzicom o terminowym wpłacaniu dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.

Statut Zespołu Szkół Nr 5 uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 13 czerwca 2007r.

§ 16

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców, których dzieci są uczniami szkoły.
2. Rada Rodziców jest powoływana na wniosek ogółu rodziców uczniów szkoły.
3. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności na podstawie statutu szkoły i ustawy o systemie oświaty.
5. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady, o której mowa w ust. 3, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w regulaminie Rady Rodziców.

7. W zebraniach Rady Rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły.
8. Z każdego zebrania Rady powinien zostać sporządzony protokół.
9. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a w szczególności:

1) opiniuje działalność szkoły, jej zadania w zakresie nauczania, kształcenia i opieki;
2) opiniuje projekty innowacji pedagogicznych;
3) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
4) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
5) ocenia potrzeby szkoły;
6) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków finansowych zebranych przez Radę Rodziców i odpowiada przed radą szkoły za jego realizację;

10. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
11. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 12 należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli;
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

12. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 11 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
13. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu wspierania działalności statutowej szkoły. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców ustalone są w regulaminie działalności.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner