black_bar_new10
 
Praktyki studenckie
Szczegółowe zasady odbywania praktyk pedagogicznych

Instrukcja w sprawie organizacji i przebiegu praktyk pedagogicznych przewidzianych standardem kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, dwuprzedmiotowych w zakresie dwóch specjalności/specjalizacji nauczycielskich (głównej i dodatkowej), jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych (Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli - Dz. U. Nr 207, poz. 2110)

I. Cele
 1. Praktyczne zapoznanie się z praca i życiem szkoły.
 2. Poznanie ogólnych zasad organizowania pracy.
 3. Pogłębienie znajomości metod i form nauczania w zakresie studiowanego przedmiotu.
 4. Rozwijanie kompetencji psychologiczno - pedagogicznych.
 5. Gromadzenie przez studenta materiału obserwacyjnego i doświadczalnego o szkole i jej środowisku.
II. Organizacja i przebieg praktyki
 1. Student jest zobowiązany do zgłoszenia się do dyrekcji Szkoły w dniu rozpoczęcia praktyki, przed godzina ósma, celem skierowania do nauczyciela-opiekuna, który jest jego bezpośrednim przełożonym w czasie odbywania praktyki. Obowiązkiem studenta jest powiadomienie dyrekcji Szkoły oraz opiekuna dydaktycznego praktyki z ramienia Uczelni o niemożności stawienia się w Szkole w oznaczonym terminie (np. zwolnienie lekarskie).
 2. Nauczyciel-opiekun ustala ze studentem szczegółowy plan zajęć zgodnie ze wskazaniami instrukcji. Plan, po zatwierdzeniu przez dyrektora Szkoły, należy dostarczyć opiekunowi dydaktycznemu z ramienia Uczelni w pierwszym tygodniu praktyki (za wyjątkiem praktyki jednotygodniowej).
 3. Po zajęciach nauczyciel-opiekun omawia ze studentem przebieg i wyniki jego całodziennej pracy. Tematem omówienia powinna być przede wszystkim każda obserwowana lub przeprowadzona przez studenta lekcja (patrz: arkusz obserwacji Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji). W wypadku obserwowania przez studenta lekcji u innego nauczyciela w jej omówieniu uczestniczy również ten nauczyciel. Po odbytej lekcji student wpisuje pod konspektem tej lekcji uwagi i zalecenia nauczyciela-opiekuna, dotyczące jej prowadzenia. Uwagi te powinny być przedyskutowane w czasie omawiania lekcji. Następnie student wpisuje pod konspektem/scenariuszem własny komentarz do samodzielnie przeprowadzonej lekcji.
 4. Podczas praktyki w szkole (odbyciu zajęć z Psychologii i Pedagogiki), student wykonuje zadania związane z realizacja bloku psychologiczno - pedagogicznego (opisane w ABC Praktykanta, dostępnym na stronie internetowej: www.cen.uni.wroc.pl).
 5. W czasie odbywania praktyki student podlega obowiązującej w szkole dyscyplinie pracy. Cechować go powinna solidność i sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków.
III. Rodzaje zajęć praktycznych studenta
 1. Zapoznanie się studenta z podstawowa dokumentacja szkolna i sposobem jej opracowania [statut szkoły, szkolny program wychowawczy, szkolny program nauczania, wewnątrzszkolny system oceniania, dokumenty klasowe: dziennik lekcyjny, plan wychowawczy klasy, arkusze ocen, przedmiotowy program nauczania wraz z obudowa dydaktyczna (dla przedmiotu głównego i dodatkowego), szczegółowy rozkład materiału nauczania (plan wynikowy) przedmiotu, przedmiotowy system oceniania, literatura pomocnicza dla danego przedmiotu].
 2. Student przebywa w szkole 5-6 godzin dziennie, realizując zadania wynikające z planu zajęć, z tym iż w pierwszych 3 dniach nie prowadzi samodzielnie lekcji (z wyjątkiem praktyki jednotygodniowej).
 3. Student hospituje i przeprowadza samodzielnie lekcje w ilości:
  • w czasie praktyki jednotygodniowej:
   nie mniej ni_ 6 lekcji obserwowanych przez studenta, nie mniej niż 4 lekcje samodzielnie prowadzone przez studenta,
  • w czasie praktyki dwutygodniowej:
   nie mniej ni_ 12 lekcji obserwowanych przez studenta, nie mniej niż 12 lekcji samodzielnie prowadzonych przez studenta,
  • w czasie praktyki trzytygodniowej:
   nie mniej ni_ 18 lekcji obserwowanych przez studenta, nie mniej niż 18 lekcji samodzielnie prowadzonych przez studenta,
  • w czasie praktyki czterotygodniowej:
   nie mniej ni_ 24 lekcje obserwowane przez studenta, nie mniej niż 24 lekcje samodzielnie prowadzone przez studenta.

   Student powinien obserwować lekcje prowadzone przez nauczycieli i praktykantów, lekcje wychowawcze oraz różne formy pracy pozalekcyjnej. Na realizacje zadań bloku psychologiczno-pedagogicznego przeznacza się 30 godzin w czasie realizacji praktyki ciągłej po II roku studiów.
   Zaleca się, aby student:
   • swoje lekcje przygotowywał samodzielnie, ale konsultował z nauczycielem - opiekunem i opierał na szczegółowym konspekcie/scenariuszu. Temat lekcji i związany z nim zakres materiału student powinien znać co najmniej na 3 dni przed jej realizacja. Lekcja może być przeprowadzona po zatwierdzeniu konspektu/scenariusza lekcyjnego przez nauczyciela-opiekuna na dzień przed jej przeprowadzeniem. Nauczyciel-opiekun wpisuje na konspekcie/scenariuszu akceptacje; dotyczy to równie_ samodzielnych zajęć pozalekcyjnych,
   • przeprowadził cykl lekcji w jednej klasie zakończony sprawdzianem oraz przeprowadził lekcje w klasach na różnych poziomach nauczania i na różne tematy,
   • prowadził lekcje z przedmiotów kierunkowych i pokrewnych,
   • w czasie odbywania praktyki wykorzystywał możliwie szeroka gamę środków dydaktycznych. Wykonywał prace w charakterze asystenta nauczyciela - brał udział w sprawdzaniu zeszytów przedmiotowych, prac domowych, ćwiczeń i prac klasowych z próba ich oceny.
 1. Student uczestniczy w różnorodnych formach organizacyjnych działalności szkoły.
 2. Student pełni dyżury w czasie przerw międzylekcyjnych razem z nauczycielem.
IV. Dokumentacja praktyki
 1. Student systematycznie gromadzi dokumentacje związaną z przebiegiem praktyki w Portfolio praktykanta (konspekty/scenariusze swoich lekcji z komentarzem własnym i nauczyciela, materiały związane z realizacja zadań kształcenia psychologiczno - pedagogicznego). Pod koniec praktyki sporządza sprawozdanie z jej przebiegu, w którym uwzględnia m.in.: rodzaje wykonywanych zajęć, liczbę lekcji hospitowanych i samodzielnie prowadzonych w poszczególnych klasach oraz łącznie, ocenę własnej pracy (osiągnięcia, trudności).
 2. Nauczyciel-opiekun wypełnia arkusz obserwacji Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji oraz Szkolna kartę zaliczenia praktyki pedagogicznej.
 3. Dyrektor Szkoły, względnie zastępca stwierdza odbycie praktyki w Szkolnej karcie zaliczenia praktyki pedagogicznej oraz potwierdza opinie wystawiona przez nauczyciela -opiekuna swoim podpisem i pieczątką.
 4. Zebrane w Portfolio praktykanta materiały (opisane w ABC Praktykanta - w przypadku praktyki ciągłej), wypełniony arkusz obserwacji Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji i Szkolną kartę zaliczenia praktyki pedagogicznej student przedstawia opiekunowi dydaktycznemu z ramienia Uczelni w pierwszym tygodniu po zakończeniu praktyki. Opiekun praktyk dokonuje wpisu zaliczenia. Portfolio praktykanta student przynosi na konwersatorium: "Kompetencje psychologiczno-pedagogiczne nauczyciela".
V. Obowiązki opiekuna praktyk pedagogicznych w szkole

W stosunku do praktykanta:

 • 1/ zapoznanie praktykanta z zasadami funkcjonowania szkoły, procedurami i regulacjami prawnymi, włączając w to procedury dotyczące nagłych wypadków,
 • 2/ ustalenie wraz z praktykantem planu praktyki, omówienie wzajemnych oczekiwań, a zwłaszcza wyjaśnienie odpowiedzialności za przygotowywanie i przeprowadzenie lekcji,
 • 3/ przedstawienie praktykanta gronu pedagogicznemu, pokazanie całego zaplecza szkoły, zapoznanie z dokumentacja szkoły,
 • 4/ przedstawienie praktykanta klasie, podkreślenie jego uprawnień i kompetencji nauczycielskich,
 • 5/ ułatwienie studentowi startu zawodowego na praktykach, poprzez zapoznanie go z programem, podręcznikiem, obudowa dydaktyczna (w tym poradnikiem dla nauczyciela),
 • 6/ stopniowe wprowadzanie w prace nauczyciela i branie odpowiedzialności za wszystkie aspekty nauczania, jak również obowiązki pozalekcyjne,
 • 7/ częsta obserwacja praktykanta i udzielanie informacji zwrotnych dotyczących silnych i słabych stron praktykanta,
 • 8/ udostępnienie praktykantowi informacji o uczniach z zachowaniem poufności tych danych,
 • 9/ służenie radami dotyczącymi aspektów wychowawczych pracy z uczniami,
 • 10/ stworzenie okazji do obserwowania i omawiania działań edukacyjno-wychowawczych opiekuna praktyk w roli nauczyciela,
 • 11/ umożliwienie kontaktu z innymi pracownikami szkoły (pedagog, psycholog, stażyści, udział w posiedzeniu rady pedagogicznej) oraz rodzicami uczniów (udział w zebraniu rodziców, posiedzeniu rady szkoły),
 • 12/ zachęcanie praktykanta do zadawania pytań i szukania rozwiązań napotykanych problemów.

W stosunku do opiekuna dydaktycznego z ramienia Uczelni:

 • 1/ podsumowanie pracy studenta na praktykach pedagogicznych i dokonanie oceny przez wypełnienie arkusza obserwacji Kompetencje nauczycielskie praktykanta w zakresie sprawnego prowadzenia lekcji i Szkolnej karty zaliczenia praktyki pedagogicznej,
 • 2/ natychmiastowe komunikowanie się z opiekunem dydaktycznym z ramienia Uczelni w razie problemów, związanych z organizacja praktyk pedagogicznych lub zachowaniem praktykanta.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner