black_bar_new10
 
Egzamin DSD

Zespół Szkół nr 5 jest centrum egzaminacyjnym dla egzaminów językowych o nazwie Niemiecki Dyplom Językowy DSD poziom A2/B1 oraz poziom B2/C1. Są to bezpłatne egzaminy dla uczniów uczących się języka niemieckiego poza granicami Niemiec, stworzone z inicjatywy Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych RFN (KMK).
Symbole A2/B1 i B2/C1 oznaczają poziomy kompetencji językowych określone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Na certyfikacie uzyskanym po zdaniu egzaminu DSD widnieje informacja, na jakim poziomie został on zdany.

DSD poziom A2/B1

Do egzaminu przystępują uczniowie trzecich klas gimnazjum dwujęzycznego. Egzamin składa się z dwóch części. Obydwa etapy odbywają się w marcu.

A. Część pisemna:
1. Rozumienie tekstu czytanego
Zdający/a rozumie teksty dotyczące problemów dnia powszedniego z obszaru własnych doświadczeń i zainteresowań, a w nieskomplikowanych tekstach informacyjnych lub specjalistycznych potrafi odnaleźć istotne punkty.

2. Rozumienie ze słuchu
Zdający/a rozumie nieskomplikowane teksty o czynnościach powszednich i związanych ze szkołą. Potrafi rozpoznać zarówno zasadnicze, jak też szczegółowe informacje.

3. Wypowiedź pisemna
Zdający/a potrafi zredagować nieskomplikowany tekst w formie wypracowania, umie wypowiadać się pisemnie na wiele tematów z zakresu swoich zainteresowań, a także zajmować i wyjaśniać swoje stanowisko odnośnie aktualnych zagadnień.

B. Część ustna:
Zdający/a potrafi wypowiadać się na wiele tematów z zakresu swoich zainteresowań, a także zajmować i uzasadniać swoje stanowisko odnośnie aktualnych zagadnień.
Egzamin ustny składa się z dwóch części:
Pierwsza część to kilkuminutowy dialog z osobą egzaminującą, który obejmuje pytania z życia codziennego. W drugiej części egzaminu zdający/a prezentuje przy pomocy plakatu lub prezentacji w Power Point wybrany przez siebie i przygotowany wcześniej w domu temat. Na zakończenie odbywa się rozmowa z egzaminatorem dotycząca prezentacji.


DSD poziom B2/C1

Do tego egzaminu przystępują uczniowie klas licealnych dwujęzycznych lub klas z rozszerzonym programem nauczania języka niemieckiego, legitymujący się wymaganą ilością godzin języka niemieckiego odbytych w klasach gimnazjalnych i licealnych do chwili rozpoczęcia egzaminu.
Egzamin składa się również z dwóch części - pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywa się w grudniu, a ustna w styczniu. Certyfikat DSD B2/C1 daje możliwość podjęcia studiów w Niemczech bez dodatkowych egzaminów językowych.

A. Część pisemna:
1. Rozumienie tekstu czytanego
Zdający/a rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu

2. Rozumienie ze słuchu
Zdający/a rozumie dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio.

3. Wypowiedź pisemna
Zdający/a potrafi zredagoać pisemną wypowiedź na podstawie informacji zawartych w podanym tekście i diagramie, które stanowią impuls do rozważań na zadany temat oraz na podstawie pytań wiodących, do których należy się odnieść w swojej wypowiedzi.

B. Część ustna:
Uczeń potrafi prowadzić rozmowę na podstawie materiału stymulującego i samodzielnie zaprezentować wybrany wcześniej temat. Wykazuje przy tym umiejętności relacjonowania, zadawania pytań i odpowiadania na nie, wymiany poglądów i uzasadniania swojego stanowiska, a także porównywania realiów życia w Niemczech i Polsce. Wybrany temat potrafi zaprezentować za pomocą środków wizualnych (plakat, prezentacja Power Point).

Od 2008 roku wszystkie szkoły mające w swojej ofercie egzamin DSD biorą udział w projekcie "Szkoły: Partnerzy przyszłości", powstałym z inicjatywy Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN, przy współpracy między innymi takich instytucji jak Zentralstelle für das Auslandsschulwesen i Goethe-Institut.

Zainteresowanych egzaminem DSD oraz inicjatywami instytucji wspierających nauczanie języka niemieckiego zachęcamy do odwiedzenia linków:

www.auslandschulwesen.de
www.pasch-net.de
www.goethe.de,

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie „Dolnośląska e-szkoła” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

banner