Egzamin DSD

Liceum Ogólnokształcące Nr XIII jest centrum egzaminacyjnym dla egzaminów językowych o nazwie Niemiecki Dyplom Językowy DSD poziom B1 oraz poziom B2/C1. Są to bezpłatne egzaminy dla uczniów uczących się języka niemieckiego poza granicami Niemiec, stworzone z inicjatywy Stałej Konferencji Ministrów Edukacji i Kultury Krajów Związkowych RFN (KMK).
Symbole B1 i B2/C1 oznaczają poziomy kompetencji językowych określone przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Na certyfikacie uzyskanym po zdaniu egzaminu DSD widnieje informacja, na jakim poziomie został on zdany.

DSD I poziom B1


Do egzaminu przystępują uczniowie klas DSD oraz chętni uczniowie z pozostałych klas, dla których przewidziane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu.
Egzamin składa się z dwóch części. Obydwa etapy odbywają się w marcu.
A. Część pisemna:


1. Rozumienie tekstu czytanego
Zdający/a rozumie teksty dotyczące problemów dnia powszedniego z obszaru własnych doświadczeń i zainteresowań, a w nieskomplikowanych tekstach informacyjnych lub specjalistycznych potrafi odnaleźć istotne punkty.
2. Rozumienie ze słuchu
Zdający/a rozumie nieskomplikowane teksty o czynnościach powszednich i związanych ze szkołą. Potrafi rozpoznać zarówno zasadnicze, jak też szczegółowe informacje.
3. Wypowiedź pisemna
Zdający/a potrafi zredagować nieskomplikowany tekst w formie wypracowania, umie wypowiadać się pisemnie na wiele tematów z zakresu swoich zainteresowań, a także zajmować i wyjaśniać swoje stanowisko odnośnie aktualnych zagadnień.


B. Część ustna:


Zdający/a potrafi wypowiadać się na wiele tematów z zakresu swoich zainteresowań, a także zajmować i uzasadniać swoje stanowisko odnośnie aktualnych zagadnień.
Egzamin ustny składa się z dwóch części:
Pierwsza część to kilkuminutowy dialog z osobą egzaminującą, który obejmuje pytania z życia codziennego. W drugiej części egzaminu zdający/a prezentuje przy pomocy plakatu lub prezentacji w Power Point wybrany przez siebie i przygotowany wcześniej w domu temat. Na zakończenie odbywa się rozmowa z egzaminatorem dotycząca prezentacji.


DSD II poziom B2/C1


Do tego egzaminu przystępują uczniowie klas DSD oraz chętni uczniowie z pozostałych klas, dla których przewidziane są dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu
Egzamin składa się również z dwóch części - pisemnej i ustnej. Część pisemna odbywa się w grudniu, a ustna w styczniu. Certyfikat DSD B2/C1 daje możliwość podjęcia studiów w Niemczech bez dodatkowych egzaminów językowych.


A. Część pisemna:


1. Rozumienie tekstu czytanego
Zdający/a rozumie długie i złożone teksty informacyjne i literackie, dostrzegając i doceniając ich zróżnicowanie pod względem stylu
2. Rozumienie ze słuchu
Zdający/a rozumie dłuższe wypowiedzi, nawet jeśli nie są one jasno skonstruowane i kiedy związki logiczne są w nich jedynie implikowane, a nie wyrażone bezpośrednio.
3. Wypowiedź pisemna
Zdający/a potrafi zredagować pisemną wypowiedź na podstawie informacji zawartych w podanym tekście i diagramie, które stanowią impuls do rozważań na zadany temat oraz na podstawie pytań wiodących, do których należy się odnieść w swojej wypowiedzi.


B. Część ustna:


Uczeń potrafi prowadzić rozmowę na podstawie materiału stymulującego i samodzielnie zaprezentować wybrany wcześniej temat. Wykazuje przy tym umiejętności relacjonowania, zadawania pytań i odpowiadania na nie, wymiany poglądów i uzasadniania swojego stanowiska, a także porównywania realiów życia w Niemczech i Polsce. Wybrany temat potrafi zaprezentować za pomocą środków wizualnych (plakat, prezentacja Power Point).


Wręczenie dyplomów DSD odbywa się w Konsulacie Generalnym we Wrocławiu.

Uzyskanie certyfikatu DSD II daje naszym absolwentom duże możliwości rozwoju i otwiera im drogę do kształcenia się na uczelniach zagranicznych. Większość z nich podejmuje studia na uczelniach niemieckojęzycznych lub w okresie studiów bierze udział w praktykach zawodowych w Niemczach, w których warunkiem  jest znajomość języka na poziomie B2/C1,  np. medycyna lub kierunki techniczne.
Certyfikat ułatwia również wzięcie udziału w programie Erasmus, otwiera na świat i oferuje bogate możliwości zawodowe nie tylko za granicą ale również i w kraju. Wielu naszych absolwentów prowadzi znane kancelarie oraz dobrze prosperujące firmy ściśle współpracujące z kontrahentami z krajów niemieckojęzycznych.

 

 

Zainteresowanych egzaminem DSD oraz inicjatywami instytucji wspierających nauczanie języka niemieckiego zachęcamy do odwiedzenia linków:


www.auslandschulwesen.de
www.pasch-net.de
www.goethe.de

XXVII SWA

Szkolny refraktor na XXVII SWA (11-14.06.2024)

Szlif 03/2024

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Szymon Krajewski z klasy 2F

Wieści z Facebooka

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2024”

Czytaj dalej...

JUBILEUSZ 50-lecia Szkoły

Jerzy Skoczylas i chór podczas wykonania hymnu szkoły.

Krótki fotoreportaż z uroczystości...

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48