Rada rodziców

Skład i funkcje w Radzie Rodziców:
 • Edyta Ożga - przewodnicząca
 • Joanna Koszut Glińska - zastępca
 • Joanna Biernacka - zastępca
 • Patrycja Iwanowska - skarbnik
 • Agnieszka Wilantewicz - sekretarz
 • Magdalena Watemborska - rada skrutacyjna
 • Agata Trochimowicz - rada skrutacyjna
 • Kinga Kaproń - rada skrutacyjna
 • Aleksandra Liberska - rada skrutacyjna

e-mail: radarodzicow@lo13.wroc.pl


Po każdym zebraniu Rodziców od godziny 18.00, odbywają się zebrania Prezydium Rady Rodziców.

Harmonogram wywiadówek przedstawiono w zakładce "Organizacja roku"


Priorytety Rady Rodziców

Dofinansowywanie:

 • nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
 • imprez sportowych
 • drobnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
 • imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
 • zadań służących współdziałaniu rodziców w procesie nauczania, wychowania i opieki młodzieży
 • wszelkich inicjatyw promujących Szkołę

Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 100zł. Wpłaty można dokonywać:

PKO BP 03102052420000220200187716
Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIII we Wrocławiu
ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

 • u skarbnika trójki klasowej
 • w sekretariacie głównym
 • przelewem na konto bankowe

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Skarbników klasowych gorąco namawiamy do przypominania rodzicom o terminowym wpłacaniu dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.


Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cącemu nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu przy­słu­guje tytuł „Zło­tej Szkoły 2023”

Czytaj dalej...

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i plastycznych...

Zuzanna Łuszcz z klasy 3F

Szlif 04/2023

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

XXV SWA

Zdjęcie z zajęć podczas XXV Szkolnych Warsztatów Astronomicznych

Otwarcie hali sportowej 1.09.2022

Wieści z Facebooka

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48