Rada rodziców

Skład i funkcje w Radzie Rodziców:
 
Przewodnicząca Rady Rodziców: Ożga Edyta
Zastępca przewodniczącej Rady Rodziców: Słobodzian Anna
Skarbnik Rady Rodziców: Iwanicka Patrycja
Sekretarz Rady Rodziców: Wilantewicz Agnieszka
Rada skrutacyjna: Biernacka Joanna, Kleszczyńska Iryna, Liberska Aleksanda, Peciak Agata, Pukowski Wojciech, Sambor Aleksandra, Wojcieszonek Agata

e-mail: radarodzicow@lo13.wroc.pl


Po każdym zebraniu Rodziców od godziny 18.00, odbywają się zebrania Prezydium Rady Rodziców.

Harmonogram wywiadówek przedstawiono w zakładce "Organizacja roku"


Priorytety Rady Rodziców

Dofinansowywanie:

  • nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
  • imprez sportowych
  • drobnych pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
  • imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
  • zadań służących współdziałaniu rodziców w procesie nauczania, wychowania i opieki młodzieży
  • wszelkich inicjatyw promujących Szkołę

Fundusz Rady Rodziców

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców wynosi 100zł. Wpłaty można dokonywać:

PKO BP 03102052420000220200187716
Rada Rodziców przy Liceum Ogólnokształcącym nr XIII we Wrocławiu
ul. gen. Józefa Haukego – Bosaka 33–37

  • u skarbnika trójki klasowej
  • w sekretariacie głównym
  • przelewem na konto bankowe

Bardzo prosimy, aby w tytule darowizny podać nazwisko oraz klasę, do której uczęszcza dziecko. Dane te umożliwią właściwe zaksięgowanie wpłaty.

Skarbników klasowych gorąco namawiamy do przypominania rodzicom o terminowym wpłacaniu dobrowolnie zadeklarowanych składek na Radę Rodziców. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy systematycznie wpłacają składki na Radę Rodziców.


Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48