09.03.2019

Regulaminy Biblioteki w LO nr XIII

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin Biblioteki jest aktem prawnym, wynikającym ze Statutu Szkoły.
 2. Z księgozbioru szkolnego centrum informacji mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły.
 3. Godziny pracy biblioteki podane są przy drzwiach wejściowych.
 4. W wypożyczalni i czytelni obowiązuje cisza.
 5. Wszyscy korzystający z biblioteki powinni dbać o porządek i zachowywać się tak, by nie przeszkadzać innym.
 6. Korzystający ze zbiorów są odpowiedzialni za wszystkie zniszczenia powstałe z ich winy.
 7. Materiały biblioteczne można wypożyczać wyłącznie na swoje nazwisko.
 8. Każdy jest finansowo odpowiedzialny za materiały, które wypożycza.
 9. W ogłoszonym terminie, pod koniec roku szkolnego, uczniowie są zobowiązani zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone materiały.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Wypożyczalnia udostępnia swe zbiory do domu.
 2. W wypożyczalni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 3. Korzystając z wolnego dostępu do półek należy pamiętać o przestrzeganiu ładu i porządku.
 4. Nie wypożycza się do domu wydawnictw ogólnoinformacyjnych, pozycji z księgozbioru podręcznego, materiałów opracowanych do kartotek.\Jednorazowo można wypożyczyć: 3 lektury oraz 2 inne pozycje z działu literatury pięknej i zbiorów znajdujących się w czytelni, na okres 30 dni.
 5. Jeżeli książka nie została przeczytana, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, można poprosić o prolongatę (przedłużenie) terminu zwrotu.
 6. Uczeń, który posiada na swoim koncie nie oddaną w terminie książkę nie może wypożyczyć kolejnej.
 7. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
 8. W razie zagubienia książki należy fakt ten zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi, by uzgodnić rodzaj rekompensaty.

REGULAMIN CZYTELNI

 1. W czytelni obowiązuje wolny dostęp do półek.
 2. Uczniowie mogą korzystać z czytelni po uprzednim pozostawieniu toreb w ustalonym miejscu w czytelni oraz wierzchnich okryć w szatni.
 3. W czytelni nie wolno spożywać posiłków.
 4. Z zbiorów znajdujących się w czytelni korzysta się na miejscu.
 5. W uzasadnionych przypadkach niektóre książki (nie więcej niż trzy) można wypożyczyć do domu.
 6. Czytelnik, który wybrał sobie książki powinien podejść z nimi do lady bibliotecznej, aby oddać karty.
 7. Przeczytaną książkę należy oddać nauczycielowi bibliotekarzowi a czasopismo odłożyć na miejsce.
 8. Ze zbiorów audiowizualnych można korzystać w gabinetach lekcyjnych pod opieką nauczyciela.
 9. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW

 1. Do dyspozycji użytkowników biblioteki służą 4  stanowiska komputerowe.
 2. Z komputera można korzystać w godzinach otwarcia czytelni.
 3. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem należy:
  • wpisać się do zeszytu (każde stanowisko komputerowe ma przypisany własny numer)
  • zapoznać się z regulaminem
 4. Przy komputerze mogą przebywać maksymalnie dwie osoby.
 5. Uczeń zajmuje miejsce przy komputerze wskazanym przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Uczeń może korzystać z zainstalowanych na komputerach programów.
 7. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 8. Dokonywanie jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywanie sprzętu, samowolne manipulowanie sprzętem (przełączenia i odłączania klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcania jednostek centralnych, itp.) jest niedozwolone.
 9. Wszelkie zauważone usterki i niedociągnięcia sprzętu należy niezwłocznie zgłosić nauczycielowi – bibliotekarzowi.
 10. W przypadku dużej ilości chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.
 11. Internet i oprogramowanie zainstalowane na stanowiskach komputerowych służą jedynie do celów edukacyjnych, tj. pisania referatów, rozszerzania wiedzy przedmiotowej, gromadzenia informacji dotyczących konkursów, olimpiad przedmiotowych.
 12. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi – bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 13. Zabronione jest korzystanie z komputerów w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą prawni opiekunowie ucznia.
 15. Osoby nie stosujące się do zaleceń regulaminu będą miały zakaz korzystania z komputera.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH DOTACJI CELOWEJ, W GIMNAZJUM DWUJĘZYCZNYM NR 48 WE WROCŁAWIU

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły, którzy rozpoczęli naukę w klasie I w roku szkolnym 2015/2016 oraz 2016/2017.
 2. Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji.
 3. Uczniowie są rejestrowani na podstawie dostarczonych do Biblioteki list zgodnych z listą klasy zamieszczoną w dzienniku lekcyjnym. Rejestracja następuje najpóźniej do dnia 10 września danego roku szkolnego.
 4. Dyrektor szkoły dokonuje zakupu wybranych podręczników i pomocy dydaktycznych i przekazuje je do biblioteki szkolnej.
 5. Podręczniki nie stanowią majątku biblioteki i nie podlegają takiej ewidencji jak zbiory biblioteczne.
 6. Nauczyciele bibliotekarze wpisują podręczniki do utworzonej na potrzeby zbiorów z dotacji celowej księgi podręczników, pieczętują je i nadają im numery.
 7. Ćwiczenia i materiały dydaktyczne rocznego użytku nie są ewidencjonowane i nie są przechowywane w bibliotece.
 8. Udostępnianie podręczników odbywa się w porozumieniu z wychowawcami klas, zgodnie z zasadami wypożyczeń.
 9. W czerwcu każdego roku, nauczyciele – wychowawcy wraz z nauczycielami bibliotekarzami gromadzą odebrane od uczniów podręczniki w wyznaczonym przez dyrektora szkoły miejscu.

OKRES TRWANIA WYPOZYCZENIA:

 1. Wypożyczanie odbywa się na początku każdego roku szkolnego - najpóźniej do dnia 15 września danego roku szkolnego.
 2. W chwili otrzymania podręcznika, ćwiczeń lub innych materiałów edukacyjnych, Uczeń potwierdza własnoręcznym podpisem jego odbiór na wykazie sporządzonym przez nauczyciela bibliotekarza. Po odebraniu podręczników ze wszystkich przedmiotów rodzice otrzymują kopię niniejszego wykazu.
 3. Podręczniki wypożyczane są na okres 10 miesięcy, natomiast termin ich zwrotu nastąpić powinien przed ostatnim tygodniem roku szkolnego.
 4. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczonych materiałów przed upływem ustalonego terminu.
 5. Zwrot podręcznika warunkuje uzyskanie wpisu na karcie obiegowej, świadczącego o rozliczeniu się ucznia z biblioteką szkolną.
 6. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego z powodów losowych rezygnuje z edukacji w Szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymany podręcznik lub materiały edukacyjne (płyty, atlasy, plansze itp.)

OBOWIĄZKI UCZNIA ZWIĄZANE Z WYPOŻYCZENIEM

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń dba o właściwe i czyste obłożenie książki.
 2. Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw czy ewentualnej wymiany okładki.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach.
 4. Dopuszcza się używania ołówka w celu zaznaczenia (np. pracy domowej).
 5. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówka, podkleić, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze itp.).
 6. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika / materiału edukacyjnego, rodzic zobowiązany jest do zakupu nowego podręcznika i przekazania go szkole.
 7. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 8. Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

 

Wrocław, 04.09.2016 r.

 

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 05.01.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej:Zobacz

Szlif 12/2020

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48