Aktualności

13.03.2019

Ogólnopolski Dzień Przedsiębiorczości 2019

20 marca 2019 uczniowie 13 Liceum będą uczestniczyć w programie organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Projekt ten ma na celu zapoznanie się ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach, co ma pomóc w podjęciu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Opiekun projektu: Anna Szymusiak-Senko

09.03.2019

Wizyta u prezydenta Wrocławia

 

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

20.02.2019

Finalista w Konkursie Kaligraficznym

Serdeczne gratulacje dla Jakuba Polańskiego za zajęcie III-go miejsca w Międzyszkolnym Konkursie Kaligraficznym „Zapomniana Sztuka Kaligrafii”, organizowanym przez ZS nr 3 we Wrocławiu.
 

Czytaj dalej...
11.02.2019

Konkurs informatyczny "Bóbr"

Z przyjemnością informujemy, że Wiktor Sadowy, uczeń klasy 2C, zajął 3 miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym "Bóbr". Konkurs ten wymaga od uczestników rozwiązania zadań, w których wykazują umiejętności myślenia komputacyjnego i algorytmicznego. Zadania i problemy dotyczą różnych zastosowań komputerów i ich oprogramowania, związane są z różnymi przedmiotami nauczania.

Gratulujemy Wiktorowi i życzymy sukcesów w kolejnych przedsięwzięciach

 

11.12.2018

XXXII Konkurs Recytatorski Poezji Niemieckojęzycznej

Kolejny sukces naszej uczennicy w XXXII Konkursie Recytatorskim Poezji Niemieckojęzycznej, który odbył się 6.12.2018r. Lucyna Sycz, uczennica klasy I D, zajęła II-gie miejsce. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Opiekun konkursu: Beata Janczewska

05.12.2018

Dolnośląski Konkurs Literacki o Laur Złotego Pióra

Paulina Choromańska z klasy 2A otrzymała wyróżnienie w XVI Dolnośląskim Konkursie Literackim o Laur Złotego Pióra  "My Polacy, My Dolnoślązacy". Wręczenie nagród odbyło się 29 listopada podczas uroczystej Gali w Auli Papieskiego Wydziału Teologicznego. Gratulujemy! Opiekun konkursu: Dominika Wieczorek.

04.12.2018

Dolnośląski Nauczyciel na medal

Pani Katarzyna Dubik wygrała plebiscyt na ,, Dolnośląskiego Nauczyciela na medal" w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Dla naszej szkoły jest to ogromne wyróżnienie, a dla Pani Dubik radość, że uczniowie i absolwenci ciepło wspominają z Nią lekcje bo przecież nic nie daje więcej satysfakcji od możliwości uczestniczenia w kilkuletniej, wspólnej drodze, podczas której młodzi ludzie rozwiją swoje pasje i zainteresowania.

02.12.2018

Międzyszkolny Konkurs Czytania w Języku Niemieckim

Ser­decz­nie zapra­szamy uczniów klas 4–8 szkół pod­sta­wo­wych do udziału w V Mię­dzysz­kol­nym Kon­kursie Czy­ta­nia w Języku Nie­mieckim. Tego­roczna edy­cja kon­kursu obej­mo­wać będzie wier­sze żyją­cego na prze­ło­mie XVIII i XIX wieku pisa­rza, Augu­sta Hein­ri­cha Hof­f­mann von Fal­ler­sle­ben. Kon­kurs ten ma na celu kształ­ce­nie umie­jęt­no­ści popraw­nej wymowy w języku obcym, a także pro­pa­go­wa­nie wie­dzy o kul­tu­rze naszego naj­bliż­szego sąsiada. Szcze­gó­łowe infor­ma­cje znaj­dują się w regu­la­mi­nie.

17.11.2018

Warszawa-Wilno-Talinn

Odwiedziliśmy stolice trzech państw, które świętują w 2018 roku 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Te pięć dni to był magiczny czas, spotkało nas wszystko: słońce, deszcz, wiatr i nawet śnieg, mogliśmy skosztować zupy z łosia i kartacze litewskie, a do domu zabieramy czekoladę z czosnkiem, spotkaliśmy wspaniałych przewodników, którzy przybliżyli nam historię każdego kraju i na koniec najważniejsze, co zostanie w sercu na długo, mogliśmy odwiedzić grób Józefa Piłsudskiego, zobaczyć Matkę Boską Ostrobramską, Sobór św. Aleksandra Newskiego, magiczne Stare Miasto w Tallinie.

15.11.2018

Radosna Parada Niepodległości

Oczywiście byliśmy, jak co roku!
Na stulecie odzyskania niepodległości nawet pogoda nam dopisała. W zeszłym roku każdy uczeń miał pióra, które nawiązywały do patrona szkoły Aleksandra Fredry, w tym roku chcieliśmy zaakcentować symbol Wrocławia- krasnoludki, które na stałe wpisały się w panoramę miasta i naszej szkoły. Jak radośnie, to radośnie!

Szlif 09/2019

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Dzisiaj - kura pitagorejska

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 500 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2019 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2019”

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48