Dokumenty dla ucznia

Informujemy, iż zgodnie z art. 19, pkt. 3* Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. 2005, Nr 58, poz. 504 z późn. zm.), w związku z załącznikiem (część II - Wydanie zaświadczenia, punkty 5 i 7) do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2006, Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.)
- za wydanie duplikatu świadectwa będzie pobierana opłata w wysokości 26,00 zł
- za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej będzie pobierana opłata w wysokości 9,00 zł


Opłatę należy wnieść na rachunek bankowy szkoły o numerze 62 1020 5226 0000 6102 0416 5742
Wnioski o wydanie duplikatu świadectwa bądź legitymacji szkolnej są do pobrania poniżej.
 

 Duplikat legitymacji

 Duplikat świadectwa

 Oświadczenie o rezygnacji z zajęć z religii/etyki

 Oświadczenie o rezygnacji z zajęć z religii/etyki

 Zwolnienie z Wychowania Fizycznego

 Zwolnienie z zajęć szkolnych

 Kryteria zachowania oceniania

 Statut LO

 Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce

 Zgoda rodziców lub opiekunów na udział w wycieczce

Informacja dla rodziców o opiece stomatologicznej

 Informacja dla rodziców o opiece stomatologicznej

Wirtualne Drzwi otwarte w LO nr XIII

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi w zakładce REKRUTACJA.

Migawki z budowy hali sportowej

Stan z 29.03.2021 r. Wizualizacje i informacje o budowanej hali sportowej: Zobacz

Szlif 03/2021

Nowy numer!

A w nim nowe i świeże artykuły, felietony i wywiady przgotowane przez uczniów klas dziennikarskich.

Szkicownik

Z teczki klas architektonicznych i nie tylko...

Wykonała Zofia Kania  z 3F

Ranking Perspektyw

Fun­da­cja Edu­ka­cyjna „Per­spek­tywy” potwier­dza, że Liceum Ogól­no­kształ­cące nr XIII im. Alek­san­dra Fre­dry we Wro­cła­wiu jest wśród 1000 naj­lep­szych liceów w Pol­sce skla­sy­fi­ko­wa­nych w Ran­kingu Liceów i Tech­ni­ków PERSPEKTYWY 2021 i przy­słu­guje mu tytuł „Zło­tej Szkoły 2021”

Czytaj dalej...

Wizyta u prezydenta Wrocławia

22 lutego Młodzieżowa Wszechnica Dziennikarska gościła u prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Spotkanie rozpoczęliśmy od wręczenia naszej koleżance Juli Borskiej legitymacji dziennikarskiej oraz nagrody za najlepszy artykuł w lutowym miesięczniku Szlif.

Czytaj dalej...

Strona archiwalna szkoły

Strona archiwalna LO nr XIII i Gimnazjum nr 48